Podatkowy przegląd tygodnia – podatki bezpośrednie | ECDP Group

1.      Podatek u źródła od usług inspekcji towarów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.08.2019 r., znak 0111-KDIB2-3.4010.290.2019.1.AD

Spółka prowadzi działalność w przedmiocie sprzedaży towarów, w szczególności takich jak artykuły dziecięce. Spółka zleca produkcję towarów podmiotom zagranicznym z siedzibą w Chinach. W celu weryfikacji jakości i zgodności z zamówieniem wyprodukowanych towarów Spółka nawiązała współpracę z kontrahentem (osobą prawną), mającym siedzibę w Hong Kongu (dalej: Firma Inspekcyjna). Firma Inspekcyjna świadczy dla Spółki usługi polegające na inspekcji jakości wyprodukowanych towarów. Usługi inspekcji jakości świadczone przez Firmę Inspekcyjną związane są z konkretną produkcją lub konkretnym zamówieniem produkcyjnym zlecanym w fabrykach w Chinach. Wyniki inspekcji prezentowane są każdorazowo w formie odrębnego raportu. W raporcie prezentowane są m.in. informacje czy dany towar spełnia stawiane przez Spółkę wymagania co do jakości, czy odpowiada konkretnej normie bezpieczeństwa oraz czy odpowiada stawianym przez Spółkę wytycznym.

Organ interpretacyjny zgodził się ze stanowiskiem podatnika zgodnie z którym, przychody z tytułu usług inspekcji jakości nie zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu „u źródła” (art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP). Kolejno nie sposób uznać iż usługi inspekcji jakości rozumiane jako sprawdzenie czegoś, zestawienie stanu faktycznego z wymaganym, obejmujące działania mające na celu eliminowanie wyrobów, materiałów itp. nieodpowiadające ustalonym normom nie sposób uznać za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. W konsekwencji należy stwierdzić, iż przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu powyższych usług nie są objęte zakresem przedmiotowym ww. regulacji. Mając na uwadze powyższe, Spółka dokonując wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotu zagranicznego za usługi inspekcji nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności na rzecz podmiotu zagranicznego z Hong Kongu, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP.

2.     Limitowanie opłat licencyjnych za użytkowanie znaku towarowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.08.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.312.2019.1.AT

Spółka wchodzi w skład międzynarodowej grupy zajmującej się produkcją wyrobów gumowych i wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym w szczególności taśm przenośnikowych. Odbiorcami wyrobów grupy są przedsiębiorstwa działające na całym świecie, głównie w przemyśle górniczym, metalowym, cementowym, energetycznym oraz w branży transportowej. Spółka dla celów prowadzonej działalności gospodarczej nabywa na podstawie zawartej umowy licencyjnej od podmiotu powiązanego z siedzibą w Austrii niewyłączne prawo do korzystania w ramach prowadzonej działalności ze znaków towarowych. Organ podatkowy potwierdził stanowisko zgodnie z którym, opłaty licencyjne z tytułu licencji wpływają bezpośrednio na kształtowanie cen produktów wytwarzanych przez Spółkę w celu ich późniejszego zbycia z wykorzystaniem udostępnionych na podstawie licencji znaków towarowych. Ponadto przedmiotowa licencja warunkuje możliwość prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, polegającej na sprzedaży wytworzonych produktów. W konsekwencji należy stwierdzić, iż koszty opłaty licencyjnej jako niezbędne do sprzedaży przez Spółkę produktów mają charakter kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez Spółkę towaru, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Jak wskazano, w przedmiotowej sprawie przemawia za tym m.in. sposób kalkulacji ww. kosztów, których wartość jest ściśle uzależniona od zrealizowanej przez Spółkę sprzedaży produktów oraz świadczonych sług.

3.      Wyłączenie z kosztów usług podmiotu powiązanego – udostępnienie oprogramowania

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10.07.2019 r., sygn. akt I SA/Kr 577/19

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka nabywała od podmiotu powiązanego usługi IT, w ramach których mogła korzystać z oprogramowania. W skład usługi nie wchodziła jednak sprzedaż licencji. Koszty związane z użytkowaniem oprogramowania były natomiast elementem kalkulacyjnym wynagrodzenia za nabywane usługi. Usługodawca nie wyodrębniał tych kosztów w ramach swojego wynagrodzenia, traktując całość, jako kompleksowe świadczenie, którego zasadniczym elementem jest obsługa informatyczna.

Zdaniem sądu uprawnione jest stanowisko, iż opłaty za udostępnianie oprogramowania spełniają przesłanki wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. W przepisie tym ustawodawca wskazuje bowiem, że ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów dotyczy wszelkiego rodzaju opłat i należności za prawo lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP. W konsekwencji brzmienie przywołanego przepisu pozwala na przyjęcie, że art. 15e ustawy o PDOP odnosi się nie tylko do opłat, które stanowią stricte opłaty za licencje. Przywołany w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ww. ustawy określa bowiem rodzaj praw i wartości, od których opłaty podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując, zdaniem sądu, opłaty za udostępnianie oprogramowania spełniają przesłanki wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, w związku z czym podlegają limitowaniu, o którym mowa w tym przepisie.

          PDOF

4.     Wydatki na artykuły spożywcze dla pracowników i kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.09.2019 r., znak 0111-KDIB2-3.4010.175.2019.3.AD

Spółka świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne, tj. zajmuje się konsultingiem IT, tworzeniem oprogramowania, zarządzaniem i modernizacją systemów informatycznych. Spółka działa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Swoje usługi świadczy głównie na rzecz spółki-matki z siedzibą w Finlandii, ale również dla klientów zewnętrznych. Aby móc świadczyć usługi na odpowiednim poziomie i sprostać dużej konkurencji w branży, Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowanych informatyków. W celu zachęcenia do podjęcia i kontynuowania współpracy, Spółka zakupuje następujące produkty: woda, kawa, herbata, mleko, cukier, soki, napoje gazowane (w tym napoje energetyczne), pieczywo, serki, wędliny, masło, dżemy, jogurty, słodycze, owoce, warzywa, paluszki, płatki śniadaniowe. Wymienione produkty stanowią wyposażenie firmowej kuchni i są ogólnodostępne dla pracowników i osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych jak również zdarza się, że są podawane w trakcie spotkań z kontrahentami. Wspólne spożywanie przez pracowników artykułów spożywczych ma na celu również usprawnienie wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami, co bezpośrednio może przełożyć się na sprawną realizację projektów, nad którymi pracują. Z kolei spotkania z kontrahentami, podczas których zdarza się, że są podawane wymienione artykuły spożywane, odbywają się w celu nawiązania i kontynuacji współpracy, omówienia warunków współpracy, prowadzenia negocjacji biznesowych. Organ interpretacyjny zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym Spółka może zaliczyć wydatki na powyższe artykuły spożywcze do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. Jak wskazano, powyższe produkty nie noszą znamion „okazałości”, ani „wykwintności” i w konsekwencji nie stanowią kosztów reprezentacji, o których w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP. Odnosząc się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, organ stwierdził, że wydatki na zakup powyższych artykułów spożywczych udostępnianych do konsumpcji pracownikom Spółki oraz zleceniobiorcom zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP mogą zostać także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

5.     Opodatkowanie nagród i stypendiów dla zawodników

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.08.2019 r., znak 0115-KDIT2-2.4011.220.2019.2.HD

Stowarzyszenie jest organizacją, w której trenują zawodnicy będący uczniami lub studentami. Zawodnicy otrzymują stypendia i nagrody na koniec sezonu. Wysokość, warunki i tryb ich przyznawania, a także wskazanie kto dostanie stypendium lub nagrodę określa Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Stowarzyszenia. Stypendia i nagrody przyznawane są na podstawie wyników/osiągnięć sportowych. Wysokość przyznawanego stypendium dla niektórych zawodników przekracza kwotę 3.800 zł, z kolei nagrody przyznawane zawodnikom nie przekraczają kwoty 2.000 zł. Nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie zawodnikom nie są otrzymywane w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej lub w ramach umowy cywilnoprawnej łączącej zawodników i Stowarzyszenie. Organ interpretacyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Stowarzyszenia i wskazał, iż stypendia i nagrody wypłacane zawodnikom nie stanowią dla zawodników przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF. Jak wskazano, uzyskiwane przez zawodników przychody z tytułu uprawiania sportu (w tym nagrody na koniec sezonu i stypendia) należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o PDOF. Mając na uwadze powyższe, z tytułu wypłaty powyższych środków na Stowarzyszeniu ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 przywoływanej ustawy.

6.      Pokrycie przez pracodawcę zaległych składek na ZUS nie generuje przychodu po stronie pracowników

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19.07.2019 r., sygn. akt I SA/Po 402/19

W komentowanym wyroku sąd wyjaśnił, że Spółka, która wadliwie rozliczała składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a następnie – po przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli – dokonała wpłaty zaległych składek z własnych środków, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego zwiększającego majątek ubezpieczonych pracowników (oni sami nie otrzymują też od płatnika nieodpłatnych świadczeń).

W ocenie Sądu, Spółka działając w zwłoce, uiszczając zaległe składki w ramach swoich publicznoprawnych obowiązków jako płatnik, zrealizowała jedynie ciążący na niej obowiązek, w związku z czym działanie to nie może generować przychodu po stronie pracowników.

Tym samym, w wydanym wyroku sąd przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez NSA w wyroku z 19.03.2019 r. (sygn. akt: II FSK 864/17) wydanym na kanwie podobnego stanu faktycznego.

PROCES LEGISLACYJNY

7.      Rozliczanie „złych długów” w podatku dochodowym

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Ustawa została 30.08.2019 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczące PDOP i PDOF wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

8.      Niższa stawka PIT, wyższe pracownicze KUP

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa obniżająca stawkę PIT do 17% oraz wprowadzająca wyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (założenia w PPT #43) została uchwalona oraz przekazana do podpisu Prezydentowi RP.

Wejście w życie niektórych z wprowadzanych zmian zaplanowano już na 01.10.2019 r.

W związku z powyższym w ustawie zawarto przepisy przejściowe, określające właściwy sposób stosowania omawianych regulacji w okresie 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

Zgodnie z art. 3 ustawy, w tym czasie miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

 • 250 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • 300 zł – przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Wprowadzono także wyższy niż dotychczas roczny limit kosztów uzyskania przychodów, obowiązujący przy obliczaniu podatku za rok 2019. Wyniesie on:

 • 1 751 zł 25 gr – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • 2 626 zł 54 gr – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • 2 151 zł 54 gr – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 • 3 226 zł 92 gr – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka PIT w skali podatkowej obowiązującej za rok 2019 wyniesie 17,75%. W myśl natomiast art. 6 ust. 1, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w okresie 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r. należy stosować stawkę 17% oraz kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525 zł 12 gr. Na wniosek podatnika, płatnik będzie jednak stosował we wskazanym czasie stawkę 17,75%.

9.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt zawiera wzory formularzy CIT-CFC (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych) oraz CIT/CFI (informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej).

Projekt znajduje się w fazie uzgodnień.

10.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt zawiera formularze PIT-CFC oraz PIT-CFI.

Projekt znajduje się w fazie uzgodnień.

11.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt zawiera wzory następujących formularzy:

 • CIT-6R
 • CIT-6AR
 • CIT-9R
 • CIT-10Z
 • CIT-11R
 • CIT-8
 • CIT-8AB
 • CIT-5
 • CIT-8/O
 • CIT-D
 • CIT-7
 • IFT-2/IFT-2R
 • CIT/BR
 • CIT/MIT
 • CIT/8S
 • CIT/8SP
 • CIT PGK
 • CIT/PM
 • CIT/IP
 • CIT/WW

CIT-PM (informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

CIT/IP (informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

CIT/WW (informacji o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut).

Projekt znajduje się obecnie w fazie uzgodnień.

12.      Objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. ws. stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe mające na celu ułatwienie podatnikom poprawnego wykonania ich obowiązków związanych z obliczeniem oraz zapłatą daniny solidarnościowej.

6 września 2019