Tax&Roll | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 129

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Dnia 22.04.2021 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 745):

  1. w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
  2. w § 9 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „§ 5 ust. 1 pkt 1 i 3-6” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 1 pkt 3-6”;
  3. użyte w § 10 w ust. 1 w pkt 2, w § 11 w ust. 1 w pkt 2 oraz w § 12 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy „§ 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 1 pkt 3-5”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/744

26 kwietnia 2021

Powiązane specjalizacje: