8 – 12 czerwca | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.06.2020 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.174.2020.2.MN. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegająca na tworzeniu gry internetowej. Po zainstalowaniu gry użytkownik musi stworzyć konto i postać. Gra jest udostępniana bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych. Wnioskodawca planuje wdrożenie systemu mikropłatności (przelewy bankowe, BLIK, karty płatnicze, systemy płatności internetowych). Gracz będzie miał możliwość zakupu specjalnych punktów, które będzie mógł wymienić na wirtualne przedmioty (np. miecze, tarcze, zbroje, rękawice itp.) albo na zwiększenie możliwość gracza (np. możliwość używania niektórych dodatkowych opcji w grze). Przedmioty będą tworzone i wysyłane automatycznie do gracza w momencie potwierdzenia zakupu. Gracz po ich otrzymaniu będzie mógł tymi przedmiotami handlować lub wymieniać się z innymi graczami. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług opisanych we wniosku przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca będzie mógł na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do przedmiotowych usług za które zapłata będzie przekazywana na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

2. Udokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.06.2020 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.108.2020.1.PC. Wnioskodawca jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT i VAT UE. Wnioskodawca sprzedaje wyroby firmie handlowej O. z siedzibą w Niemczech. Firma O. sprzedaje ten sam towar niemieckiej firmie U. Firma U. dostarcza towar do firmy A. z siedziba w Niemczech, która zajmuje się w jej imieniu sprzedażą detaliczną. Wysyłka towaru jest wykonywana z zakładu produkcyjnego należącego do Wnioskodawcy bezpośrednio do firmy A. Transport z zakładu produkcyjnego do A. organizuje producent, czyli Wnioskodawca. Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel z Wnioskodawcy na O. przechodzi w momencie dostawy do odbiorcy finalnego, w momencie przeniesienia praw do rozporządzania towarem na rzecz O. towar znajduje się w Niemczech. Za dokonaną sprzedaż Wnioskodawca wystawia dla firmy O. fakturę ze stawką 0% (wewnątrzwspólnotowa dostaw towarów). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz prawidłowości zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Organ podatkowy uznał, że skoro Wnioskodawca posiada fakturę sprzedaży, zbiorczy międzynarodowy list spedycyjny potwierdzający, że firma spedycyjna odebrała od Wnioskodawcy towar i ma dostarczyć do Niemiec, Lieferschein (dokument potwierdzający przekazanie towaru) wystawiony przez firmę O., przekazujący towar firmie U.; raport wystawiony przez firmę A. stwierdzający, że towar został dostarczony na adres A. w Niemczech oraz fakturę wystawioną przez firmę spedycyjną za usługi transportowe należy uznać, że Wnioskodawca posiada w swojej dokumentacji dowody potwierdzające, że towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy na rzecz O., został wywieziony z terytorium Polski i dostarczony do miejsca przeznaczenia na terytorium Niemiec a więc innego niż Polska państwa członkowskiego. Dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% podatnik musi bowiem posiadać w swojej dokumentacji dowody, które łącznie potwierdzą fakt wywiezienia z terytorium kraju i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

3. Opodatkowanie sprzedaży działki

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.06.2020 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.219.2020.2.PRM. Wnioskodawczyni nie będącą czynnym podatnikiem VAT zamierza sprzedać działkę wykorzystywaną na cele rolnicze. Wnioskodawczyni nabyła ww. nieruchomość w czasie trwania związku małżeńskiego, na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia 28 kwietnia 1988 r. Umowa przedwstępna została zawarta 19 grudnia 2019 r. a 23 grudnia 2019 r. została zawarta umowa dzierżawy z firmą S.A. W celu uzyskania niezbędnych pozwoleń, tj. decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz energetycznej, w umowie przedwstępnej sprzedaży zostało udzielone pełnomocnictwo firmie S.A. Uzyskanie wyżej wymienionych decyzji skutkuje zawarciem umowy przyrzeczonej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy sprzedaż działki stanowiącej współwłasność małżeńską, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Organ podatkowy uznał, że dostawa działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT bowiem wystąpią przesłanki stanowiące podstawę uznania Wnioskodawczyni za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącą działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wnioskodawczyni dokonując opisanych we wniosku czynności, podejmie działania podobne do tych, jakie wykonują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, tj. wykazała aktywność w przedmiocie zbycia działki porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Z uwagi na powyższe okoliczności, w tej konkretnej sytuacji nie można uznać, że przedmiotem dostawy będzie składnik majątku osobistego Wnioskodawczyni, a sprzedaż ww. działki będzie stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Nowy JPK od 1.10.2020 r.

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Ustawa, określana jako tzw. tarcza 4.0. zakłada dalsze przesunięcie wprowadzenia nowego pliku JPK (JPK_V7K i JPK_V7M) – do dnia 1.10.2020 r. Obecnie trwają prace w Senacie.

2. Kasy wirtualne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Rozporządzenie reguluje tzw. kasy wirtualne, z których mogą korzystać niektóre grupy podatników. Wejście w życie miało miejsce 1.06.2020 r.

3. Podatnicy, którzy mogą korzystać z kas wirtualnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Rozporządzenie wskazuje, którzy podatnicy mogą korzystać z kas mających postać oprogramowania. Są to branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line (pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) m. in. gastronomia i hotelarstwo.

16 czerwca 2020