Tax & Roll – podatkowy przegląd tygodnia – podatek VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących online

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.461.2019.2.MD

Podatnik prowadzi sprzedaż z zastosowaniem kas rejestrujących, przy zakupie których skorzystał z prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty ulgi na zakup tych kas. W czerwcu 2019 r. zakupił 3 sztuki kas rejestrujących online, a od lipca 2019 r. rejestruje na nich sprzedaż. Ze względu na świadczenie usług medycznych obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących online powstanie u podatnika dopiero z 01.01.2020 r. W zaistniałej sytuacji podatnik uznał, że ma prawo ponownie skorzystać z odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących online.

Organ podatkowy uznał, że podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online przed terminem wskazanym w ustawie ma prawo odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestracyjnych w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 złotych.

2.      Podstawa opodatkowania sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich nabycie

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.1.MSO

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów budowlanych.  Odbiorcami towarów są hurtownie materiałów budowlanych i firmy budowlane. W celu zwiększenia obrotów z tytułu sprzedaży a także w związku z dużą konkurencją na rynku Wnioskodawca zamierza wprowadzić akcję promocyjną, skierowaną do podmiotów gospodarczych nabywających hurtowe ilości towarów. Zgodnie z zasadami promocji każdy nabywca towarów wskazanych w regulaminie promocji (tj. farb, tynków cienkowarstwowych, gruntu), który w danym roku kalendarzowym dokona zakupów na określoną kwotę (tj. 15.000 zł) netto ma prawo do nabycia jednego próbnika – wzornika kolorów farb za cenę promocyjną 1 zł netto. Sprzedaż próbników dokumentowana będzie fakturą VAT. Wartość rynkowa próbnika to 35 zł netto. Zdaniem Wnioskodawcy podstawą opodatkowania próbników sprzedawanych w promocyjnej cenie będzie kwota faktycznie należna za ww. towary.

W opinii organu podatkowego podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży wyrobów w ramach akcji promocyjnych, będzie cena faktycznie zapłacona przez klientów pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Ponadto organ uznał, że koszty nabycia próbników pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością i są wykorzystywane w ramach tej działalności do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. A zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia w całości kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie próbników przeznaczonych następnie do sprzedaży promocyjnej po cenie odbiegającej od ceny rynkowej.

3.      Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 04.10.2019 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży i dystrybucji produktów spożywczych, napojów oraz wyrobów tytoniowych. W ramach realizowanych dostaw towar jest wydawany z magazynu i dostarczany do klienta własnym transportem Spółki bądź transportem zleconym. Do zamówienia dołączona jest faktura, którą kierowca ma za zadanie przekazać nabywcy w momencie odbioru towaru. Zdarzają się sytuacje, w których klient odmawia przyjęcia towaru lub nie odbiera zamówionego wcześniej towaru bądź transakcja nie może dojść do skutku z innych przyczyn wówczas towar wraz z fakturą trafia ponownie do magazynu Spółki. W takich przypadkach do faktur dokumentujących transakcje, które ostatecznie nie doszły do skutku wystawiane są faktury korygujące zmniejszające, tzw. korekty „do zera”. Jako przyczyna korekty wskazywane jest „Anulowanie transakcji”. Według Spółki przysługuje jej prawo do skorygowania podatku należnego o kwoty podatku VAT wykazane na fakturach korygujących dokumentujących w istocie anulowanie transakcji, pomimo braku posiadania potwierdzeń ich otrzymania przez klientów, a zatem do traktowania powyższych faktur jako dokumentów anulowanych.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Wskazał, że opisanej sytuacji faktury nie zostały wprowadzone do obiegu prawnego i nie doszło również do dostawy towaru udokumentowanego tą fakturą. Oznacza to, że Spółce przysługuje prawo do skorygowania podatku należnego lecz nie powinna ona tego czynić poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera”, ale poprzez anulowanie pierwotnie wystawionych faktur (niewprowadzonych do obiegu prawnego).

 

14 października 2019