16 – 20 marca | nowości w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Świadczenie usług konsultingowych przez zagraniczny podmiot na rzecz zagranicznego oddziału polskiej spółki

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.03.2020 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.560.2019.2.PB

Świadczenie usług konsultingowych przez zagraniczny podmiot na rzecz zagranicznego oddziału polskiej spółki jest co do zasady opodatkowane podatkiem u źródła. Spółka prowadzi działalność usługową polegająca na eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Dodatkowo Spółka prowadzi również działalność wspomagającą eksploatację ww. złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Spółka poza działalnością na terytorium Polski prowadzi również działalność poza jej terytorium w formie zagranicznych zakładów jak również zagranicznych spółek-córek. Zagraniczne zakłady polskiej Spółki zakupują oraz będą zakupywać jedną bądź więcej usług, które zostały wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP (np. usługi doradcze, konsultingowe). Zakłady Spółki znajdują się zarówno w krajach z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w krajach z którymi Polska nie posiada zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska Spółki i stwierdził, że w sytuacji zakupu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP tj. np. usług konsultingowych, doradczych przez zagraniczny zakład polskiego podmiotu od zagranicznej spółki płatności za te usługi, mimo, że są realizowane (płacone) przez zagraniczne zakłady Spółki będącego polskim rezydentem podatkowym, powinny być uznane za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na Spółce zarówno w stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r., jak i po tej dacie ciążyły i będą co do zasady ciążyć obowiązki związane z poborem podatku u źródła. Co istotne, jak wskazał organ interpretacyjny, aby poprawnie opodatkować źródła przychodów uzyskiwanych w różnych krajach, należy dodatkowo przeanalizować umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Umowy, które Polska zawarła z większością krajów świata, mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem na podstawie art. 21 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 1 przywoływanej ustawy obowiązek pobrania podatku u źródła może zostać zmodyfikowany w wyniku zastosowania postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2. Wypłata wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.03.2020 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.28.2020.1.AK

Spółka będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej zawarła z kilkoma bankami umowy kredytów w celu pozyskania kapitału niezbędnego do przedsięwzięcia zaplanowanych inwestycji.
W celu zabezpieczenia spłat poszczególnych kredytów, X Ltd. z siedzibą w Republice Korei, podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu art. 11a ustawy o PDOP, udzielił spółce gwarancji. Na podstawie udzielonych gwarancji, podmiot powiązany zobowiązał się do zabezpieczenia ryzyka niespłacalności kredytów przez Spółkę – w przypadku, gdyby Spółka nie była w stanie spłacić swoich zobowiązań z tytułu któregoś z kredytów, podmiot powiązany będzie zobowiązany do uiszczenia tych należności na rzecz danego banku. Z tytułu udzielonych gwarancji, Spółka zobowiązała się do wypłaty na rzecz podmiotu powiązanego wynagrodzenia. Spółka dopełni warunków stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazanych w art. 26 ustawy o PDOP. W szczególności Spółka dysponuje i będzie dysponować ważnym certyfikatem rezydencji podmiotu powiązanego, dokona weryfikacji możliwości zastosowania stawki obniżonej lub niepobrania podatku z dochowaniem należytej staranności. Ponadto, o ile wartość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 22 ust. 1 ustawy o PDOP przekroczy w danym roku podatkowym kwotę 2 milionów zł, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Spółka będzie stosować się do nowych przepisów dotyczących obowiązków płatnika podatku u źródła wynikających z art. 26, które zaczną w przyszłości obowiązywać. Podmiot powiązany nie posiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dla zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynikających z art. 26 ustawy o PDOP, w związku z wypłatą wynagrodzenia Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ustawy o PDOP.

PDOF

3. Pokrycie kosztów dojazdu do pracy za granicą jako przychód pracownika

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.01.2020 r., sygn. akt: II FSK 285/18

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie, sprowadzała się do oceny, czy ponoszone przez podatnika wydatki na transport pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w postaci m.in. kosztów biletów lotniczych, kosztów przeprawy promowej, kosztów przejazdu samochodem służbowym, a także zwrot wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych – w analizowanej sytuacji – jest przychodem pracownika, tj. czy wydatki te zostały poniesione w interesie pracownika, czy pracodawcy. W ocenie NSA przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego transportu leży w interesie pracownika oddelegowanego, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na wynikające z umowy o pracę zagraniczne miejsce świadczenia pracy.Dlatego też wydatki ponoszone przez podatnika na zapewnienie transportu swoich pracowników do miejsc wykonywania przez nich pracy – z wyłączeniem podróży służbowej, o której mowa w art. 775 Kodeksu pracy – będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego pracodawca jako płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy o PDOF. W ocenie NSA osoba wykonująca swą stałą pracę za granicą, czy to na podstawie umowy o pracę, czy też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, nie przebywa bowiem w podróży służbowej.

23 marca 2020