Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki ECDP Audyt Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. | ECDP Group

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przejrzystości działania spółki ECDP AUDYT Sp. z o.o.

Nasze sprawozdanie z przejrzystości sporządzone za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. spełnia wymogi ustawy o biegłych rewidentach, firmach  audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (dalej: też: ustawa), jak również wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

ECDP Audyt sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3769.

Świadcząc usługi, chcemy budować wzajemne zaufanie, chcemy być solidnym partnerem w biznesie. Jednym z elementów budujących zaufanie jest przejrzystość działania. Niniejsze sprawozdanie jest obrazem prowadzonej przez nas działalności, wskazuje sposób funkcjonowania przyjętych procedur, świadczy również o naszej wiarygodności. Wierzymy, iż informacje zawarte w sprawozdaniu z przejrzystości działania ECDP Audyt Sp. z o.o. przedstawią w jak dobry i rzetelny sposób pracujemy i świadczymy usługi.

Za sporządzenie niniejszego sprawozdania z przejrzystości działania osobą odpowiedzialną jest Iwona Płotecka, Prezes Zarządu, biegły rewident numer ewidencyjny 13403.

Pełne sprawozdanie dostępne jest pod poniższym linkiem:

Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki za rok 2020

30 kwietnia 2021