PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.12.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.259.2018.1.PJ

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych o różnych statusach w zbiorniku autocysterny

Wnioskodawca dostarcza gaz płynny o kodzie CN 27111297 lub 27111294 do klientów indywidualnych (osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej). Przedmiotowym wyrobom akcyzowym przysługuje zwolnienie z podatku ze względu na przeznaczenie (cele grzewcze). Gaz przewożony jest na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) do podmiotów gospodarczych zużywających gaz zobowiązanych do rejestracji akcyzowej – przedstawiających AKC-PR, a także do podmiotów gospodarczych, które nie dokonały rejestracji akcyzowej – brak dokumentu AKC-PR (doliczana akcyza w wysokości 1,28 GJ).

Wobec powyższego wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy będzie mógł jedną autocysterną dostarczać do klientów gaz płynny o różnych statusach akcyzowych (tj. LPG zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie razem z gazem płynnym z zapłaconą akcyzą), przy czym część autocysterny objęta zostanie zbiorczym e-DD, a część nie zostanie uwzględniona w e-DD.

Wnioskodawca oparł swoje stanowisko na zasadzie: „jeśli coś nie jest wprost zabronione, to jest dozwolone”, a także na analogii do przypadku opisanego w art. 47a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. W myśl tego przepisu możliwe jest magazynowanie w składzie podatkowym w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o różnych statusach akcyzowych, o ile: ubytki i straty tych wyrobów są rozliczne proporcjonalnie do ilości oraz okresu ich magazynowania; ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy umożliwia identyfikację tych wyrobów.

Organ nie zgodził się z podatnikiem i uznał, że gdyby zamiarem ustawodawcy było umożliwienie wspólnego przemieszczania wyrobów akcyzowych o różnych statusach w zbiorniku autocysterny to byłoby to wprost wskazane, poprzez odpowiednie regulacje (podobnie jak zostało to uczynione dla magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych o różnych statusach w składzie podatkowym). Ponadto podkreślił, że przepisy prawa podatkowego należy interpretować w sposób ścisły, najlepiej w oparciu o wykładnię językową, a stosowanie analogii do zastosowania zwolnienia od podatku jest niedopuszczalne.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów o nowych zasadach dot. zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych od 1.01.2019 r.

Wymogi skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych

Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach, które weszły w życie 1.01.2019 r. i odnoszą się do wymogów skorzystania ze zwolnienia wyrobów węglowych od akcyzy. Ministerstwo wyjaśnia co powinno znaleźć się w oświadczeniu potwierdzającym przeznaczenie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem oraz jak należy je złożyć.

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia-akcyza/nowe-zasady-dotyczace-zwolnienia-od-akcyzy-wyrobow-weglowych-od-1-stycznia-2019-r/ 

PROCES LEGISLACYJNY

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Wejście w życie: 31.12.2018 r.

Wydłużenie stosowania zerowej stawki podatku akcyzowego oraz braku obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich do 30.06.2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2404/1

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Wejście w życie: 1.01.2019 r.

Obniżenie stawki podatku akcyzowego dla energii elektrycznej z 20 zł/MWh na 5 zł/MWh.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2538/1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
Wejście w życie: 1.01.2019 r.

W drodze ww. nowelizacji wprowadzona została w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy dla przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym objętych zerową stawką akcyzy. Innymi słowy, przedmiotowa nowelizacja umożliwia stosowanie w 2019 r. dotychczasowych przepisów do przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy o opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Wejście w życie: 1.01.2019 r.

• zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie;

• rezygnacja z obowiązku przekazywania przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesiąca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2244/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Wejście w życie: 1.01.2019 r.

Rozporządzenie określa m.in.:

1) wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego;

2) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

3) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego;

4) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

5) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

6) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako zabezpieczenie akcyzowe.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2543/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Wejście w życie: 1.01.2019 r.

Nowe wzory:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2442/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Wejście w życie: 1.01.2019 r.

Nowe wzory:

Deklaracji podatkowej dla energii elektrycznej (AKC-4/H)
Deklaracji dla podatku akcyzowego dla nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2401/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
Wejście w życie: 1.01.2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2379/1

4 stycznia 2019