11 – 15 listopada | podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.11.2019 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.190.2019.1.HS

Do spółki jawnej planuje przystąpić spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy spółki jawnej zamierzają przekształcić ją w spółkę komandytową. Komplementariuszem w przekształconej spółce komandytowej będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast komandytariuszami będą dwaj obecni wspólnicy spółki jawnej, którzy są osobami fizycznymi. Na majątek spółki jawnej, poza wkładami, składa się również mienie nabyte w trakcie jej istnienia. W umowie spółki komandytowej zostanie zapisane, że wkłady wspólników w spółce komandytowej odpowiadają ich wkładom w spółce jawnej. Według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał własny spółki jawnej opiewał na kwotę 73 048 195,50 zł.

W związku z powyższym powstała wątpliwość w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową.

Zdaniem organu podatkowego warunkiem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zwiększenie majątku spółki przekształconej w stosunku do majątku spółki przekształcanej – nie w rozumieniu ogólnym zwiększenia majątku – ale w rozumieniu zwiększenia podstawy opodatkowania spółki przekształconej w stosunku do podstawy opodatkowania, jaka była przyjęta wobec spółki przekształcanej. Podstawę opodatkowania w spółce przekształconej stanowić będzie wartość wkładów wniesionych do tej spółki w związku z przekształceniem w postaci całego majątku Spółki jawnej bez pomniejszania go o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Tak powstała podstawa opodatkowania – na mocy art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych realizującego zasadę jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek – może zostać zmniejszona tylko o wartość uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej. Od podstawy opodatkowania mogą być również odliczone wydatki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

18 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: