Ryczałt za jazdy lokalne bez przychodu pracownika | ECDP Group

Zwracamy Państ uwagę na stanowisko wwayrażone w nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie z 12.11.2017 r., sygn. akt: III SA/Wa 3831/16 dotyczące przychodu pracownika z tytułu otrzymania ryczałtowego zwrotu wydatków za wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych.

Powyższy wyrok jest o tyle przełomowy, iż do tej pory zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne stały na stanowisku, że od kwot zwracanych pracownikowi za używanie prywatnego środka transportu w jazdach lokalnych należy potrącać podatek.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokumentowania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, pracownik z tytułu wykorzystywania  prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych może, na podstawie umowy cywilnoprawnej, otrzymać od pracodawcy ryczałtowo określony zwrot kosztów.

Strony: 1 2

19 lutego 2018