Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(18 – 22 marca 2019)

1.     Możliwość zwolnienia z podatku akcyzowego zużycia wyrobów gazowych do produkcji ciepła

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.03.2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.298.2018.2.AMS

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją i obrotem ciepła, wykorzystująca w swojej działalności wyroby gazowe, które są wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym. Spółka zużywa gaz ziemny w instalacji kotłów gazowych, których udział zakupu w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Wnioskodawczyni spełniała przesłanki uznania za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, przy czym Spółka nie wprowadziła Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, systemu EMAS, systemu zarządzania środowiskowego potwierdzony przez jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 ani systemu zarządzania energią potwierdzony przez jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001. Jednocześnie Spółka wskazała, że jako przedsiębiorstwo energetyczne (oraz zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym) sprzedające ciepło odbiorcom końcowym do sieci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest objęta obowiązkiem nabycia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego zużycia wyrobów gazowych do produkcji ciepła przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Stosownie do powyższego organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 31c pkt 3 ustawy za system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, uznaje się uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej. Podmiotami uprawnionymi do zastosowania ww. zwolnienia są wszystkie podmioty zobowiązane do uzyskiwania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej (nie tylko te które zrealizowały przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, ale także te które ich same nie zrealizowały, ale są zobowiązane do nabycia i umorzenia tych świadectw).

Tym samym, zdaniem organu, Spółka jako podmiot objęty obowiązkiem nabycia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej na podstawie ustawy o efektywności energetycznej wypełnia dyspozycję art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym i będzie uprawniona do nabycia wyrobów gazowych ze zwolnieniem od akcyzy, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

25 marca 2019

Powiązane specjalizacje: