24 – 28 sierpnia | aktualności w akcyzie | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy zakłada wiele istotnych zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym.

Projekt zakłada między innymi wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w art. 138a-138l i art. 138o ustawy o podatku akcyzowym w formie elektronicznej od 1 stycznia 2022 r. Warto przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym dopuszcza się prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej lub papierowej. Natomiast przepisy projektu likwidują możliwość prowadzenia ewidencji w formie papierowej.

Projekt ustawy zakłada także zmiany w zakresie obowiązków przy sprzedaży alkoholu całkowicie skażonego. Zgodnie z projektem, podmiot dokonujący sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:

1) mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub

2) mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub

3) alkoholem izopropylowym

– w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowej łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów, prowadzi rejestr podmiotów odbierających te wyroby.

Co więcej, projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2021 r. Dopuszcza się jednocześnie możliwość składania ww. deklaracji w postaci papierowej przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Jednocześnie projekt ustawy przewiduje, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy nie będą składać deklaracji podatkowych.

W kolejnych wydaniach Podatkowego Przeglądu Tygodnia zostaną przedstawione dalsze zmiany dotyczące podatku akcyzowego, wynikające z projektu ustawy.

Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, znajduje się obecnie na etapie opracowywania przez Stały Komitet Rady Ministrów.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331156/katalog/12668363#12668363

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337051/katalog/12708901#12708901

1 września 2020