Podatek akcyzowy | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.     Jeżeli podmiot decyduje się prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy winien o tym powiadomić, przed rozpoczęcia takiej działalności, właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.02.2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.292.2018.1.WR

W ramach prowadzenia działalności – w różnych miejscach – Podatnik wykorzystuje wyroby gazowe. W szczególności podatnik spełniał i będzie spełniać kryteria przewidziane w art. 2 ust. 1 lit. 19a pkt. a i b ustawy o podatku akcyzowym. W treści wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o powyższym i nie zamierza, tego czynić, gdyż zamierza zachować status FNG. Wnioskodawca nie zamierza tego czynić, gdyż wiąże się to z określonymi obowiązkami formalnymi, których chce uniknąć.

Wobec powyższego zadał następujące pytania:

  • czy w przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę którejkolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 2 ust. 1 lit. 23d pkt. a-g Ustawy ma on tylko uprawnienie (a nie obowiązek) do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej spełnieniu?
  • czy w przypadku braku powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o spełnieniu którejkolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 2 ust. 1 lit. 23d pkt. a-g Ustawy (pomimo jej faktycznego spełniania), Wnioskodawcy przysługuje nadal status FNG (o ile rzecz jasna spełnia kryteria wynikające z art. 2 ust. 1 lit. 19a pkt. a i b Ustawy?

Udzielając odpowiedzi organ wskazał, że prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy nie jest obowiązkiem. Jednocześnie podmiot posiadający siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, który spełnia warunki bycia takim podmiotem ma prawo do prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy. Jeżeli zatem podmiot decyduje się prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy winien o tym powiadomić, przed rozpoczęcia takiej działalności, właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Konkludując nawet w sytuacji gdy Wnioskodawca spełnia którąkolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 2 ust. 1 pkt 23d lit. a-g ustawy, to Wnioskodawca decyduje o tym, czy chce prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy.

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Wejście w życie: 21.02.2019 r.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000225

2.      Zmiany w akcyzie dotyczące przedsiębiorstw energetycznych

Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. (Druk Sejmowy nr 3217)

Proponuje się między innymi zmianę terminu, do którego przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną będzie obowiązane dokonać zmiany umów w stosunku do cenników energii elektrycznej. Także umożliwienie ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię elektryczną na własny użytek, którzy nie zakupują energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego.

Etap prac: 18.02.2019 r. projekt skierowano do I czytania w komisjach (do Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa)

Planowane wejście życie:  Zgodnie z art. 8 ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1B0124699F1F8277C12583A50051DE67

22 lutego 2019