Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(13 – 17 maja 2019)

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Forma nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.05.2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.65.2019.1.MK

Wnioskodawcą był podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji olejów smarowych kod CN 2710 19 81-99 (z wyłączeniem olejów białych CN 2710 19 84 – 2710 19 86) oraz preparatów smarowych kod CN 3403 19 80. Produkcja tych produktów odbywała się w składzie podatkowym, należącym do Wnioskodawcy. Wnioskodawca otrzymał propozycję dostawy oleju smarowego CN 2710 19 99 na zasadzie nabycia wewnątrzwspólnotowego na dokumencie zastępującym e-AD. Z opisu zdarzenia przyszłego wynikało, że potencjalny dostawca prowadzi działalność gospodarcza na terenie Polski i jest zarejestrowany jako podatnik VAT lecz nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, nie posiada składu podatkowego oraz nie posiada innego statusu na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotowy wyrób akcyzowy miał być przedmiotem dostawy z innego kraju członkowskiego UE, gdzie dostawca X nabył produkt i stał się jego właścicielem. W kraju członkowskim, w którym dostawca nabył olej smarowy nie jest on objęty obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego i jego przemieszczanie nie może odbywać się z użyciem systemu EMCS na dokumentach e-AD. W związku z tym, aby nabycie mogło odbyć się w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego, przemieszczanie musi się odbyć z zastosowaniem dokumentu handlowego, zastępującego e-AD. W tym przypadku dokumentem handlowym jest faktura VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

  1. Czy opisana powyżej forma nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego jest prawidłowa?
  2. Czy otrzymane z chwilą dostawy dokumenty uprawniają Wnioskodawcę do wprowadzenia dostarczonego wyrobu na skład podatkowy z oznaczeniem dostawa w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego?

Zdaniem organu podatkowego przedstawiona przez Wnioskodawcę forma nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99, z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju przy zastosowaniu przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego dokumentów (dokumentów które pozwalają na określenie ilości, rodzaju wyrobów akcyzowych przemieszczanych bezpośrednio z kraju członkowskiego od nadawcy [podmiotu polskiego, który nabył na terytorium państwa członkowskiego oleje smarowe i stał się ich właścicielem] do Wnioskodawcy [składu podatkowego]), jest w ocenie Organu prawidłowa i tym samym Wnioskodawca na podstawie tychże ww. dokumentów będzie uprawniony do wprowadzenia przedmiotowych wyrobów akcyzowych do swojego składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

20 maja 2019