14 – 18 października | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Zwolnienie od akcyzy paliwa gazowego wykorzystywanego przez te zakłady energochłonne w celach opałowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.170.2019.2.MAZ

Spółka w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje znaczne ilości energii cieplnej. W tym celu nabywa wyroby gazowe (obecnie gaz ziemny wysokometanowy o kodzie CN 2711 21 00). Paliwo gazowe wykorzystywane jest do zasilania w dwóch zakładach wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa Spółki. W obu zakładach wdrożono system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska. Udział zakupu paliwa gazowego w wartości produkcji sprzedanej zarówno dla obu zakładów jest równy bądź wynosi ponad 5%. Spółka przewiduje, że wskaźnik ten będzie równy bądź będzie przekraczał współczynnik 5% również w kolejnych latach.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki i uznał, że Spółka będzie uprawniona do nabycia w ramach zwolnienia od akcyzy, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobów gazowych objętych wnioskiem, przeznaczonych do celów opałowych, wykorzystywanych przez oba zakłady. Zakłady zużywają bowiem wyroby gazowe do celów opałowych, oraz stanowią zakłady energochłonne (udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej każdego z zakładów w poprzednim roku kalendarzowym był nie mniejszy niż 5% i tyle też będzie wynosił w przyszłości) oraz został w nich wprowadzony w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej wymieniony w art. 31c pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

PROCES LEGISLACYJNY

2.     Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z dnia 2.10.2019 r. (nr 1005)

Projekt rozporządzenia ma przede wszystkim na celu uszczegółowienie niektórych warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy na terenie kraju przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które są objęte w Polsce stawką akcyzy inną niż zerowa (m.in. tzw. olejów smarowych a od 1.11.2019 r. tzw. preparatów smarowych) w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Projekt rozporządzenia przewiduje m.in., że w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, do którego wprowadzane są wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy (wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym objęte stawką akcyzy inną niż zerowa) przemieszczane na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedłożenie odpowiednich dokumentów w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego, następuje najpóźniej wraz z dokonaniem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1.11.2019 r.

 

21 października 2019

Powiązane specjalizacje: