Ustawa o zmianie ustawy o PDOF, ustawy o PDOP, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw została opublikowana. Projekty przepisów wykonawczych na etapie konsultacji. | ECDP Group

Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca) została opublikowana w pozycji 2193 Dziennika Ustaw. Ten akt prawny wprowadza istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach dotyczących cen transferowych (co sygnalizowaliśmy Państwu w informacji z dnia 8 listopada 2018 roku).

Ponadto na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekty przepisów wykonawczych w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenia mają na celu dostosowanie obowiązujących przepisów krajowych do standardów międzynarodowych (w szczególności Wytycznych OECD).

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych określono szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych (trzy grupy zagadnień – informacje o podmiocie krajowym, informacje o zawieranych transakcjach, w tym analiza danych porównawczych oraz informacje finansowe) oraz grupowej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia, zniesiony zostaje dotychczasowy obowiązek wykorzystania w analizie porównawczej danych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane rozporządzenie zawiera także wymóg załączenia wykazu danych porównywalnych (w tym danych odrzuconych) w formie elektronicznej.

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych określono sposób i tryb:

a) oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków,

b) określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod wskazanych w ustawie, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka (wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji).

 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

– podkreślenia znaczenia w analizie rynkowości transakcji analizy całokształtu warunków między podmiotami powiązanymi,

– możliwości rekalkulacji ceny transferowej w przypadku trudnych do wyceny wartości niematerialnych,

– zdefiniowania „szóstej metody wyceny” (wybranej przez podatnika) oraz metody dla wyceny exit fee (opłata z tytułu restrukturyzacji, w ramach której są przenoszone istotne wartości niematerialne lub inne korzyści),

– uproszczenia definicji metod cen transferowych,

– rozszerzenia zakresu kompensaty oraz wprowadzenia warunków jej oceny,

– zakazu używania secret comparables (danych nieujawnionych drugiej stronie – zarówno przez podatnika, jak i organ podatkowy),

– uporządkowania etapów i sposobu przeprowadzenia badania porównywalności,

– doprecyzowania definicji restrukturyzacji oraz sposobu jej badania.

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych określono szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia (informacja TP-R, zastępująca dotychczasowy formularz CIT-TP/PIT-TP). Projektowane rozporządzenie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zastosowanie uproszczonej i przejrzystej formy informacji o cenach transferowych w formie elektronicznej. Zakres niezbędnych danych i informacji odpowiadać będzie zebranym na potrzeby sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Szczegółowy zakres danych przedstawianych w informacji o cenach transferowych, połączony ze stosunkowo łatwą do analizy danych formą elektroniczną, pozwoli na bardziej precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Analiza statystyczna danych uzyskanych z informacji o cenach transferowych umożliwi łatwiejszą identyfikację obszarów, w których może występować potrzeba zmian w istniejących regulacjach lub wprowadzenie nowych regulacji.

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych określono sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Konieczność uregulowania tych kwestii w prawie krajowym jest wynikiem przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Konwencja arbitrażowa) oraz z przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji arbitrażowej, stanowiącego zobowiązanie polityczne, skierowane do państw członkowskich UE.

Wskazane powyżej projekty rozporządzeń znajdują się na etapie konsultacji publicznych. Proponowany termin wejścia w życie tych aktów prawnych to 1 stycznia 2019 roku.

27 listopada 2018