Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(10 – 14 czerwca 2019)

1.      Opodatkowanie usług dropshippingu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.06.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.132.2019.2.JS

Wnioskodawca zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży, za pośrednictwem aukcji internetowych i ofert handlowych w Internecie, oferując w imieniu dostawcy zagranicznego (zagraniczny dostawca pochodzi z Chin), przedmioty, w których posiadaniu się on nie znajduje, a są one zamawiane na rzecz klienta, bezpośrednio na adres klienta dopiero po dokonaniu przez niego zakupu i płatności. Wnioskodawca jest pośrednikiem w transakcji. Model ten powszechnie funkcjonuje pod nazwą dropshipping.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Skoro wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa na rzecz podatników z Chin to usługi świadczone przez wnioskodawcę nie podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT z uwagi na to, że usługobiorcy (dostawcy zagraniczni) są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy, a miejscem świadczenia (opodatkowania) usług – na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy – są kraje, w których dostawcy mają swoje siedziby, tj. Chiny.

2.      Środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy przedsiębiorcy w związku z opłaceniem w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru a VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.06.2019 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.181.2019.2.KS

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych. Korzysta ponadto ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, z uwagi na nieprzekraczanie kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Sprzedane towary są wysyłane kupującym za pośrednictwem dostawcy. Wnioskodawca zajmuje się wyłącznie sprzedażą towarów i nie świadczy usług dostawy towarów. Wysyłka odbywa się z wykorzystaniem usług poczty lub za pośrednictwem firm kurierskich. Po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy wnioskodawcy zapłatę za towar powiększoną o koszty przesyłki należne dostawcy. Na pokrycie kosztów przesyłki, jej zapakowania i zabezpieczenia pobierana jest z góry zryczałtowana kwota. Ewentualne nadwyżki środków pieniężnych pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla niego podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru w kwocie przeznaczonej na pokrycie kosztów przesyłki zakupionych towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie stanowią podstawy opodatkowania. Tym samym nie rodzą obowiązku podatkowego i nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Opodatkowaniu nie podlega jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlegać będzie pozostała nadwyżka z niewykorzystanej kwoty – dla transakcji, w których kwota depozytu pobrana na pokrycie kosztów przesyłki będzie wyższa niż faktycznie poniesione przez wnioskodawcę koszty przesyłki – która stanowi dla niego dodatkowe wynagrodzenie związane z dokonaną transakcją sprzedaży towaru, które na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jest wliczane do wartości sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

3.      Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – sejmowy druk nr 3500

Projekt, który trafił do Sejmu 10.06.2019 r. zasadniczo dotyczy zniesienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K, poprzez wprowadzenie jednego pliku JPK zawierającego w sobie deklarację oraz ewidencję VAT.

Oprócz powyższego, projekt zakłada także wprowadzenie kary pieniężnej 500 zł za nieskorygowane błędy w ewidencji, Centralny Rejestr Faktur oraz niewielkie zmiany odnośnie rozliczania podatku należnego z tytułu importu w deklaracji.

Projekt nowelizacji.

4.      Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – sejmowy druk nr 3499

Skierowany do Sejmu 10.06.2019 r. projekt stanowi kontynuację projektu z 6.09.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którego podstawowe założenia zostały przedstawione w Podatkowym Przeglądzie nr 3. Nowelizacja zakłada zmiany w następującym zakresie:

Pakiet paliwowy

Wprowadzony zostanie konkretny katalog towarów objętych obowiązkiem obliczania i wpłaty podatku bez wezwania organu, w szczególności w przypadku przemieszczenia ich do Polski. Będzie on obejmował: benzyny lotnicze, benzyny silnikowe (z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych), gaz płynny (LPG), oleje napędowe, oleje opałowe, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, pozostałe oleje napędowe, paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe oraz pozostałe wyroby, o których mowa w art. 86 ust. 2 i w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

Zwolnienie dla dostaw budynków, budowli i ich części

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia będzie je określać jako oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części.

Paragony z numerem NIP nabywcy

Planuje się uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy (numeru, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej).

Co więcej będą obowiązywały sankcje w wysokości 100% kwoty podatku wykazanej na fakturze:

  • dla sprzedawcy, który wystawi fakturę z naruszeniem obowiązku;
  • dla nabywcy który taki dokument ujmie w swojej ewidencji.

Ułatwienia dla komorników i organów egzekucyjnych

Dotyczą sytuacji w których komornik/organ egzekucyjny działa jako płatnik podatku. Dłużnik u którego prowadzona jest egzekucja jest wtedy podatnikiem – ale sprzedaż przeprowadzi komornik/organ egzekucyjny. Komornik w przypadku braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnień (zwolnienia dostawy nieruchomości lub zwolnienia podmiotowego) będzie mógł przyjąć że zwolnienia te nie mają zastosowania

Import rozliczany w rozliczeniu zamknięcia

Zgodnie z prawem celnym, w niektórych sytuacjach nie występuje w ogóle lub fizycznie zgłoszenie celne zamykające procedurę celną natomiast na importera nałożony jest, co do zasady, obowiązek przedstawienia rozliczenia zamknięcia. Dotyczy to części przypadków importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego. Dotychczas, podatek VAT z tytułu importu towarów określany był przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w decyzji (ze względu na brak zgłoszenia celnego). Nowelizacja zakłada uznanie rozliczenia zamknięcia, jako dokumentu, w którym podatnik obowiązany będzie do obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w przypadkach określonych w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447.

Modyfikacja systemu korekt

Podatnicy VAT czynni, którzy podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, muszą obecnie przeprowadzać, określoną z art. 91 ustawy o VAT, wieloletnią korektę podatku naliczonego (rozliczaną każdego roku aż do końca okresu korekty). Po nowelizacji, korekta będzie mogła być rozliczana jednorazowo.

Rejestracja podatników

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT ze względu na nieskłanianie deklaracji będzie następowało po 3 miesiącach lub kwartale (teraz jest to 6 miesięcy albo dwa kwartały).

Przywrócenie zarejestrowania bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego (art. 96 ust. 9g ustawy o VAT) będzie możliwe jedynie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia.

Obniżenie sankcji VAT

Tzw. sankcja VAT o której mowa w art. 112b ustawy zostanie obniżona do 15% w przypadku, w którym podatnik złoży korektę deklaracji w ciągu 14 dni od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Zwolnienie podmiotowe

Wyłączona zostanie możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;

  • zawierających umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, jeśli dotyczą one sprzedaży: preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);
  • sprzedawców hurtowych i detalicznych części do: pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),  motocykli (PKWiU 45.4);
  • świadczących usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Procedura dotycząca rolników ryczałtowych

Na fakturze VAT RR nie trzeba umieszczać numeru dowodu osobistego dostawcy.

Ponadto wprowadzona zostanie możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR oraz oświadczenia określonego w art. 116 ust. 4 (tj. składanego przez dostawcę produktów rolnych w przypadku umów kontraktacji lub umów o podobnym charakterze oświadczenia, iż jest on rolnikiem ryczałtowym) w formie elektronicznej.

Zmiany mają zasadniczo wejść w życie 1.09.2019 r.

17 czerwca 2019