Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(11 – 15 marca 2019)

1.      Jak ustalić miejsce opodatkowania zagranicznych szkoleń wyjazdowych?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14.03.2019 r. w sprawie C‑647/17

Orzeczenie zapadło w ramach sporu pomiędzy Skatteverket (urzędem skarbowym, Szwecja) a Srf konsulterna AB (zwaną dalej „Srf”) w przedmiocie indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Skatterättsnämnden (komisję prawa podatkowego, Szwecja) dotyczącej poboru podatku od wartości dodanej (VAT) w Szwecji od świadczenia szkoleń w zakresie księgowości i zarządzania trwających pięć dni w innym państwie członkowskim na rzecz podatników mających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji.

Srf prowadzi działalność m.in. w zakresie szkolenia pracowników księgowości, działów finansowych i kadry zarządzającej. Większość szkoleń odbywa się na terytorium Szwecji, jednakże niektóre odbywają się na terytorium innych państwa UE. Niezależnie od miejsca przeprowadzenia szkolenia, udział w nim biorą tylko podmioty ze Szwecji (tam zarejestrowani podatnicy). Udział w szkoleniach możliwy jest po uprzedniej rejestracji i jego opłaceniu.

Komisja prawa podatkowego wydała indywidualną interpretację podatkową na wniosek Srf, w której uznała, że szkolenia te, chociaż organizowane w państwach członkowskich innych niż Królestwo Szwecji, należy uważać za odbyte w Szwecji, a zatem VAT należy pobrać w tym państwie członkowskim. Uznała ona w szczególności, że użyte w art. 53 dyrektywy VAT wyrażenie „wstęp na imprezy” zostało wprowadzone w celu zawężenia zakresu zastosowania zasady dotyczącej wyłączeń i odpowiedniego poszerzenia zakresu zastosowania reguły ogólnej. Pojęcie „wstępu na imprezy” należy rozumieć jako oznaczające prawo wejścia na dany teren. Istotą usług spornych w postępowaniu głównym nie jest przede wszystkim prawo do wejścia do danego miejsca, lecz prawo do uczestniczenia w określonym szkoleniu. Ponieważ głównym celem szkoleń spornych w postępowaniu głównym nie jest przyznanie wstępu w rozumieniu art. 53 dyrektywy VAT, podatek od tych szkoleń jest wymagalny w Szwecji na mocy art. 44 tej dyrektywy.

Treść pytania prejudycjalnego:

„Czy pojęcie »wstępu na imprezy« w art. 53 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono usługę w formie pięciodniowego kursu z zakresu księgowości, która jest świadczona wyłącznie na rzecz podatników i wymaga wcześniejszej rejestracji oraz wcześniejszego opłacenia?”.

Orzeczenie TSUE:

W pierwszej kolejności TSUE wskazał, że wstęp na seminaria umożliwiony podatnikom za opłatą musi oznaczać możliwość uczestniczenia w nich. Taki udział jest zatem ściśle związany ze wstępem na owe seminaria. W tych okolicznościach nie można dokonać rozróżnienia między prawem wejścia do danego miejsca a prawem do uczestniczenia w określonym szkoleniu.

Zdaniem TSUE szkolenia takie jak będące przedmiotem postępowania głównego wchodzą w zakres usług, o których mowa w art. 53 dyrektywy VAT. Tym samym miejscem opodatkowania VAT świadczenia usług polegającego na wstępie na imprezy edukacyjne takie jak seminaria jest miejsce, gdzie one faktycznie się odbywają. Natomiast bez znaczenia jest to, że są one organizowane wyłącznie na rzecz podatników posiadających siedzibę w tym samym kraju, co siedziba prowadzącego szkolenie. Znaczenie ma miejsce faktycznego odbycia się takich szkoleń.

2.      Zwolnienie od podatku usługi zarządzania Alternatywną Spółką Inwestycyjną

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 08.03.2019 r., znak: 0112-KDIL1-1.4012.833.2018.2.MJ

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Zarządza alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy wykonywana przez niego usługa zarządzania na rzecz alternatywnej spółki inwestycyjnej, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy uznał, że wykonywane przez wnioskodawcę czynności mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy o VAT. Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi lub zarządzanie ryzykiem to minimalny zakres funkcji w zakresie zarządzania inwestycyjnego, które musi wykonywać zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną. Inne funkcje, które może dodatkowo wykonywać w trakcie zarządzania to m.in. administrowanie, w tym obsługa prawna i usługi w zakresie rachunkowości w zarządzaniu funduszami. O zwolnieniu czynności zarządzania z opodatkowania VAT każdorazowo decyduje zakres czynności.

3.      Czy usługi najmu pokoi na cele mieszkaniowe osobom fizycznym są zwolnione od podatku VAT?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12.03.2019 r., znak: 0115-KDIT1-1.4012.24.2019.2.JP

Wnioskodawca zajmuje się wynajmem pokoi w nieruchomościach, które dzierżawi od ich właścicieli. Wynajmuje pokoje osobom fizycznym w celach wyłącznie mieszkaniowych. W okresie od września do czerwca pokoje są wynajmowane dla studentów, bądź osób pracujących dla celów mieszkaniowych, jako wynajem długoterminowy. W pozostałych 3 miesiącach te same pokoje są wynajmowane turystom jako najem na doby/krótkoterminowy.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy powinien wystawiać fakturę ze „stawką zwolnioną” od VAT w przypadku najmu na cele mieszkaniowe.

Organ podatkowy uznał, że w przypadku gdy przedmiotem umowy najmu ze studentami i osobami pracującymi są pokoje wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe, a nie na cele najmu krótkoterminowego, to spełnione są przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, a tym samym usługa najmu korzysta ze zwolnienia od podatku.

4.      Moment powstania obowiązku podatkowego

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13.03.2019 r., znak: 0112-KDIL1-2.4012.824.2018.2.DC

Spółka świadczy usługi IT dla branży transportowej oferując pakiet innowacyjnych rozwiązań wspomagających i ułatwiających pracę przewoźnika, spedytora i logistyka. Za usługi abonamentowe pobierane są stałe opłaty okresowe (np. miesięczne lub roczne) płatne z góry. Oprócz tego, klienci mają możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji narzędzi spółki, które nie są udostępniane w ramach usług abonamentowych. Za usługi dodatkowe spółka pobiera opłaty dodatkowe (tzw. mikropłatności) płatne z dołu, naliczane jednostkowo od każdej czynności, którą wykonał klient. Intencją spółki jest by okresy rozliczeniowe dotyczące usług dodatkowych miały charakter zmienny (ruchomy) aby o ich zakończeniu mógł decydować nie tylko upływ określonego czasu, lecz również zaistnienie konkretnych zdarzeń wskazanych w umowie (np. osiągnięcia określonego poziomu należności).

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla świadczonych przez spółkę usług dodatkowych powstaje z upływem każdego okresu rozliczeniowego, tj. w momencie, gdy dany okres rozliczeniowy ulega zakończeniu w oparciu o ustalenia formalne pomiędzy spółką a klientem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zgodnie z art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla świadczonych przez Spółkę Usług dodatkowych nie będzie powstawał z upływem każdego okresu rozliczeniowego, tj. w momencie, gdy dany okres rozliczeniowy ulega zakończeniu w oparciu o ustalenia formalne pomiędzy Spółką a klientem. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia ww. usług będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą wykonania poszczególnych usług.

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Nowy wzór deklaracji importowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór deklaracji importowej: VAT-IM (5). Deklaracja importowa służy wykazaniu podatku należnego od importu towarów w przypadku stosowania przez podatnika odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 unijnego kodeksu celnego, w której realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch państw członkowskich (art. 33b ust. 1 ustawy o VAT).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000415

18 marca 2019