Projekt ustawy w zakresie podwyższenia stawek tzw. kilometrówki | ECDP Group

ECDDP pragnie zwrócić Państwa uwagę na poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819), który przewiduje zmiany w zakresie stawek tzw. kilometrówki. Zgodnie z tym projektem, przepis art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (który aktualnie odsyła do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, którego § 2 reguluje obowiązujące obecnie stawki kilometrówki) miałby otrzymać brzmienie, zgodnie z którym koszty używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych na podstawie umów cywilnoprawnych zwraca pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być niższe niż:

a) dla samochodu osobowego :

– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,80 zł,

– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3- 1,03 zł,

b) dla motocykla – 0,62 zł,

c) dla motoroweru – 0,51 zł.

Istotną zmianę zgodnie z projektem stanowi wskazanie, że ww. stawki nie mogą być niższe (a nie jak obecnie nie mogą być wyższe) od stawki za 1 kilometr. Wprowadzenie powyższej regulacji prowadziłoby do zagwarantowania określonej w przepisie minimalnej stawki za 1 kilometr.

Powyższe zmiany – zgodnie z uzasadnieniem projektu – mają na celu wprowadzenie nowych, urealnionych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, wyliczonych w oparciu o przeprowadzone analizy średnich jednostkowych kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie w art. 34 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym mechanizmu umożliwiającego coroczną waloryzację ustalonych maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony ogółem w ustawie budżetowej na dany rok.

Projekt ustawy skierowano do I czytania w komisjach. W kolejnych newsletterach będziemy Państwa informować o dalszych pracach nad tym projektem.

5 stycznia 2017