18 grudnia | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

PODATEK AKCYZOWY

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

 

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.12.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.214.2020.1.JS

Zwolnienie z akcyzy alkoholu zużywanego w procesie ekstrakcji

Wnioskodawca zamierza, w ramach swojej działalności, uruchomić instalację ekstrakcji w celach świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich i na własne potrzeby. Proces ten będzie polegał na wyodrębnianiu z materiału roślinnego, takiego jak konopie włókniste, inne rośliny, właściwości aromatycznych i innych substancji przy pomocy ekstrahentu, którym będzie alkohol etylowy, kod CN 2207 10 (alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej). Alkohol etylowy w procesie produkcji wykorzystywany będzie wyłącznie w celu pozyskania esencji z materiału roślinnego, będzie stale zawracany do produkcji, niemniej jednak będzie również stale zużywany (głównie poprzez pozostałości z ekstrakcji). Żaden produkt ekstrakcji, czyli wyciąg, nie będzie zawierać w swoim składzie alkoholu etylowego w stężeniu przekraczającym 1,2% alkoholu etylowego objętości. Alkohol jest wykorzystywany wyłącznie jako ekstrahent w procesie ekstrakcji, a jego obecność w produkcie jest niepożądana i traktowany tam jest jako zanieczyszczenie. Wnioskodawca spełni warunki formalne niezbędne do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5-6b ustawy akcyzowej.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy alkohol etylowy jaki zamierza wykorzystywać do ekstrakcji może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień i czy stosowanie zwolnienia wymaga rozliczania zużytego alkoholu w granicach określonych w normach zużycia.

Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia tego alkoholu od akcyzy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Wnioskodawca używa bowiem napoju alkoholowego – w postaci alkoholu etylowego – do procesu produkcyjnego esencji, która jako produkt gotowy nie będzie zawierać w składzie alkoholu etylowego (nie będzie zawierać w swoim składzie alkoholu etylowego w stężeniu przekraczającym 1,2% objętości). Jednocześnie Spółka spełnia przesłanki, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz ust. 5-6b ustawy o podatku akcyzowym, będące niezbędnymi warunkami do stosowania zwolnienia. W sytuacji korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, nie ciąży na nim obowiązek rozliczania użytego alkoholu w granicach określonych w normach zużycia alkoholu etylowego.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2379) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyrobów węglowych w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie musi być spełniony warunek, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.”.

Rozporządzenie weszło w życie 16.12.2020 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2248

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Pragniemy poinformować, że Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku: 720). Jest to akt prawny, który został szczegółowo opisany w kilku poprzednich numerach Podatkowego Przeglądu Tygodnia.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie od 1 lutego 2021 r.

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1058.html

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Obwieszczenie określa jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 273), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

rozporządzeniem Ministra Finansów z  dnia 14 grudnia 2018  r. zmieniającym rozporządzenie w  sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 2401);
rozporządzeniem Ministra Finansów z  dnia 20 grudnia 2018  r. zmieniającym rozporządzenie w  sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 2394);
rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 2093).
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2231

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Ustawa określa stawki opłaty paliwowej na 2021 r.

Zgodnie z art. 22 ww. ustawy, w roku 2021 stawka opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37m ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 278 i 1087), wynosi:

165,14 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 tej ustawy;
338,53 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy;
198,25 za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 tej ustawy.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1747

18 grudnia 2020