Wyjaśnienia dotyczące ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu nabycia niektórych rodzajów usług i praw | ECDP Group

25 kwietnia 2018 roku na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania nowego art. 15e ustawy o PDOP, limitującego w kosztach podatkowych m. in. wydatki na usługi niematerialne, ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych.
Przywołanym przepisem zostały objęte m.in. usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze.

W myśl opublikowanych wyjaśnień, interpretacja znaczenia usług doradczych, badania rynku, reklamowych, usług zarządzania oraz przetwarzania danych powinna odbywać się w taki sposób, aby nadać tym wyrażeniom takie samo znaczenie jakie mają w języku potocznym, przy jednoczesnym wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych. Jednocześnie, usługi ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, według Ministerstwa Finansów powinny być interpretowane poprzez pryzmat przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. m.in. przepisów prawa bankowego czy Kodeksu cywilnego.
Natomiast w stosunku do usług o podobnym charakterze Ministerstwo Finansów odwołało się do dorobku orzecznictwa sądowo-administracyjnego, zapadłego na gruncie art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP.

I tak, aby uznać, iż świadczenie ma charakter podobny do świadczeń wprost wymienionych
w przywołanym przepisie konieczne jest, aby elementy charakterystyczne dla tych świadczeń przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych.

14 maja 2018