28 – 31 października | podatek VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Opodatkowanie przemieszczenia prefabrykatów na terytorium innego państwa członkowskiego w związku z montażem domów jednorodzinnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.10.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.474.2019.2.RS

Spółka świadczy usługi budowlane polegające na montażu domów jednorodzinnych z elementów prefabrykowanych, które wytwarza we własnej siedzibie i dostarcza je do odbiorców indywidualnych jak też podmiotów gospodarczych. Spółka prowadzi działalność zarówno w kraju jak też w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej jak Niemcy, gdzie jest zarejestrowana w zakresie podatku od towarów i usług. Prefabrykaty są dowożone bezpośrednio na miejsce budów, gdzie są montowane i pozostawiane jako gotowa konstrukcja (bez instalacji, okien i wykończeniówki – robią to firmy zagraniczne). Dotychczas Spółka świadczyła tego typu usługi w Niemczech i Szwecji. Prawo do rozporządzania ww. prefabrykatami oddaje nowemu właścicielowi dopiero w momencie złożenia całej konstrukcji. Właścicielem gruntu, na którym stawiana jest konstrukcja jest zleceniodawca. Na fakturze widnieje treść „Dom prefabrykowany – rozliczenie końcowe”. Z punktu widzenia zamawiającego przedmiotem nabycia jest wykonanie konstrukcji domu jednorodzinnego z prefabrykatów. Nie jest to kompleksowa budowa, gdyż Spółka jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za montaż konstrukcji z prefabrykatów, które często zawierają już tynk zewnętrzny i wewnętrzny. Ostatnim łącznikiem całej konstrukcji jest pokrycie dachowe. Reszta usług budowlanych jest świadczona już nie przez Spółkę, tylko firmy niemieckie czy szwedzkie.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy ww. przemieszczenie prefabrykatów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i podlega opodatkowaniu w Polsce.

W opinii organu podatkowego przemieszczenie prefabrykatów, które następnie są montowane w celu wykonania konstrukcji domów jednorodzinnych, z terytorium Polski na terytorium ww. państw członkowskich, zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT nie stanowi wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

2.      Podstawa opodatkowania otrzymanej kwoty dofinansowania

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.487.2019.1.ICZ

Wnioskodawca jest autoryzowanym dealerem X i jest zobligowany do przestrzegania Standardów Dealera X., które dotyczą m.in. wystroju wnętrza salonu samochodowego i serwisu samochodowego. W celu przestrzegania ww. standardów Wnioskodawca dokonał w 2018 r. remontu, przebudowy i wymiany części wyposażenia salonu i serwisu. Jednocześnie, w grudniu 2018 r. Wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie ww. prac z X.C.P. Wymienione wyżej umowy zobowiązują Wnioskodawcę do określonego zachowania się względem kontrahenta przyznającego dofinansowanie. Umowa dealerska obliguje Wnioskodawcę do przestrzegania Standardów Dealera X, a jednocześnie umowa o dofinansowanie ww. prac stanowi, że Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty dofinansowania w przypadku m.in. stwierdzenia po 31 grudnia 2018 r. nieprzestrzegania Standardów Dealera X w okresie 2 lat od otrzymania dofinansowania.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług.

W opinii organu podatkowego otrzymane dofinansowanie związane jest z konkretnym zobowiązaniem się Wnioskodawcy do określonego zachowania się na rzecz kontrahenta w przyszłości. Stanowi zatem zapłatę za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

3.      Opodatkowanie czynności odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.10.2019 r., znak 0113-KDIPT1-1.4012.510.2019.2.WL

Powiat planuje ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Ustalenie służebności przesyłu jest niezbędne, aby zostało zbudowane przyłącze energetyczne kablowe 0,4 kV do sąsiedniej działki.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy do kwoty ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego z tytułu obciążenia ograniczonym prawem – służebnością przesyłu, Powiat powinien doliczyć podatek VAT w wysokości 23%?

Organ podatkowy uznał, że ustanowienie służebności przesyłu, za które będzie pobierane wynagrodzenie, będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 1988

Rozporządzenie jest ostateczną wersją projektów, które przedstawiono w Podatkowych Przeglądach nr 33 i 45. Wskazano w nim, jakie dane będą zawarte w nowym pliku JPK_VAT obowiązującym od 1.04.2020 r. Nowy plik będzie wzorem dokumentu elektronicznego, wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Zasadniczo będą w nim wykazywane informacje podobne do tych, które są obecnie w deklaracjach podatkowanych lub w plikach JPK.

Ostateczna wersja rozporządzania nie różni się w znacznym stopniu od przedstawionych wcześniej w toku prac legislacyjnych rozwiązań. Oprócz zmian porządkujących zdecydowano się jednak m.in.:

 1. Zrezygnować z konieczności wskazywania danych z dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza obszar celny UE, a tym samym prawo do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów – takiego jak komunikat celny IE 599. Wycofano się z tego pomysłu, ponieważ uznano, że wystarczający będzie wymóg podania danych z faktury dokumentującej eksport towarów.
 2. Zrezygnować z konieczności podawania adresu sprzedawcy.

Przypominamy, że w nowym pliku JPK_VAT ewidencja sprzedaży będzie musiała zawierać kod grupy towarów lub usług będącej przedmiotem obrotu. Chodzi tu o specjalne oznaczenia dla niektórych sprzedaży, których katalog podano w Tax&Roll wysłanym 5 sierpnia 2019.

W ostatecznej wersji rozporządzenia zdecydowano się jednak, że podatnicy nie będą musieli stosować następujących oznaczeń:

 1. „CS_WDT” – do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach procedury magazynu typu „call–off stock”;
 2. „CS_WNT – do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach procedury magazynu typu „call–off stock”;
 3. „TL” – do dostawy towarów w ramach transakcji łańcuchowej;
 4. „AU” – do dostawy i WNT złota inwestycyjnego, dla których określono szczególną procedurę.

Pozostałe oznaczenia, o których mowa była w Przeglądzie nr 45 zostały zachowane. Dookreślono jednak, że oznaczenie „MPP” będzie podawane jedynie w przypadku obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Z pozostałych kwestii warto wskazać, że w nowym pliku JPK_VAT będzie trzeba podawać dodatkowe oznaczania niektórych dokumentów sprzedaży:

 1. „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
 2. „WEW” – dokument wewnętrzny;
 3. „FP” – tzw. faktura do paragonu.

W ewidencji zakupu będą zawarte natomiast następujące oznaczenia dowodów nabycia:

 1. „VAT_RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
 2. „WEW” – dokument wewnętrzny;
 3. „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową.

Rozporządzenie określa ogólne zasady nowego pliku JPK_VAT. Ostateczna wersja samej struktury będzie opublikowana przez z Ministerstwo Finansów. W tym zakresie trwają obecnie prace w ramach konsultacji podatkowych, z którymi można się zapoznać pod adresami:

 • https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-nowe-struktury-jpkvat
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1988

4 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: