Najnowsze zmiany w obszarze VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Podmiot świadczący usługi jako Inspektor Ochrony Danych nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.07.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.113.2019.2.WR

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako inspektor danych osobowych.  Do jego zadań należy m.in.: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, opracowanie sprawozdań dla administratora danych, nadzorowanie opracowywania i aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych, przestrzeganie zasad ujętych w dokumentacji ochrony danych, szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, współpraca z organem nadzorczym, prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych i rejestru czynności przetwarzania danych.

Organ podatkowy wskazał, że zakres czynności wykonywanych przez inspektora ochrony danych został określony w art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), które jest aktem prawnym o mocy powszechnie obowiązującej. Z przepisów RODO wyraźnie wynika, że zakres zadań inspektora ochrony danych obejmuje również doradzenie administratorowi, podmiotom przetwarzającym i pracownikom, którzy przetwarzają dane osobowe. Oznacza to, że świadczenie usług jako inspektor ochrony danych, stosownie do przepisów RODO, obejmuje świadczenie usług w zakresie doradztwa. Tym samym, skoro Wnioskodawca świadczy usługi jako inspektor ochrony danych, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2.     Zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości za odszkodowaniem

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.07.2019 r., znak 0112-KDIL2-2.4012.256.2019.2.AG

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działkę gruntu o powierzchni 0,4624 h nabył od prywatnego właściciela za sumę 90.265,50 złotych. Sprzedaż nie odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a z tytułu nabycia nie wystąpił podatek od towarów i usług, który podlegałby odliczeniu. W 2008 r. w ramach działalności Wnioskodawcy wykonano ogrodzenie terenu działki. W 2014 r. Wnioskodawca samodzielnie wykonał prace polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo wykonano studnię kanalizacji deszczowej łącząc ją z kanalizacją miejską. Część nieruchomości o powierzchni 570 m2 została przejęta przez gminę w drodze wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie.

Organ podatkowy uznał, że z uwagi na fakt, że od momentu pierwszego zasiedlenia przedmiotowych budowli do chwili ich dostawy upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a ponadto Wnioskodawca nie poniósł nakładów na ulepszenie tych budowli, przekraczających 30% ich wartości początkowej to w odniesieniu do transakcji dostawy tych budowli zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przeniesienie własności nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budowlami, z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

PROCES LEGISLACYJNY

3.      Uchwalenie nowej matrycy stawek VAT i obowiązkowego split paymentu

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 3602 i 3255

Uchwalona przez Sejm nowelizacja dotyczy zasadniczo dwóch obszarów:

  1. Nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzania wiążącej informacji stawkowej – są to zmiany o których była mowa w Podatkowych Przeglądach nr 10, 27 i 43.
  2. Wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – zostały one przedstawione w Podatkowych Przeglądach nr 34, 42 i 43.

W zakresie wprowadzenia obowiązkowego split paymentu oraz zmian z tym związanych, nowelizacja ma wejść w życie 1.11.2019 r.

Stosowanie nowej matrycy stawek VAT będzie natomiast miało miejsce od 1.04.2020 r. Wyjątkiem będzie objęcie wszystkich książek – włącznie z e-bookami stawką 5 % – ta zmiana będzie obowiązywać od 1.11.2019 r. Także od 1.11.2019 r. podatnicy będą mogli wnosić o wydanie wiążących informacji stawkowych. Niemniej jednak, WIS wydana przed dniem 1.04.2020 r. będzie wiązała organy podatkowe w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31.03.2020 r. oraz usługi, która została wyświadczona po tym dniu.

Ustawa obecnie jest procedowana w Senacie, który może wnieść do niej poprawki.

26 lipca 2019