PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8.11.2018 r., sygn. sprawy C-495/17

Zwolnienie od podatku od wartości dodanej dla usług transportu bezpośrednio związanych z wywozem towarów na podstawie karnetu TIR

Trybunał Sprawiedliwości UE podjął się analizy tego, jaki dokument jest wystarczający, aby zastosować zwolnienie od podatku od wartości dodanej dla usług transportu bezpośrednio związanych z wywozem towarów. Mianowicie rumuńskie organy podatkowe uzależniły zastosowanie stawki 0% od przedłożenia przez przewoźnika zgłoszenia celnego wywozowego danych towarów. W swoim orzeczeniu TSUE uznał, że przepisy art. 146 ust. 1 lit. e w zw. z art. 153 dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że to do właściwych organów należy, do celu przyznania zwolnień od podatku, zbadanie, czy spełnienie warunku dotyczącego wywozu danych towarów można wywnioskować z dostatecznie wysokim stopniem prawdopodobieństwa ze wszystkich informacji, którymi te organy dysponują. W tym kontekście TSUE uznał, że karnet TIR poświadczony przez organ celny państwa trzeciego (przeznaczenia towarów) przedstawiony przez podatnika jest dokumentem wystarczającym do zwolnienia przedmiotowych usług z podatku VAT.

2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8.11.2018 r., sygn. sprawy C-502/17

Samo tylko nabycie i posiadanie akcji nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu dyrektywy VAT, przyznającej ich autorowi status podatnika

Trybunał Sprawiedliwości UE podjął się rozstrzygnięcia sporu pomiędzy C&D Foods Acquisition ApS (C&D Foods) oraz ministerstwem ds. podatków w Danii, w przedmiocie odmowy prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej (VAT) związanego ze świadczeniem usług doradztwa, z których spółka ta skorzystała w ramach projektu niesfinalizowanej cesji akcji jednej z jej spółek zależnych, na rzecz której świadczyła usługi zarządzania i usługi informatyczne.

Analizując sprawę TSUE uznał, że spółka, której jedynym przedmiotem działalności jest przejmowanie udziałów w innych spółkach, w których zarządzaniu ona nie uczestniczy (bezpośrednio ani pośrednio), nie ma ani statusu podatnika VAT w rozumieniu art. 9 dyrektywy 2006/112, ani prawa do odliczenia zgodnie z art. 168 tej dyrektywy. W rzeczywistości bowiem samo tylko nabycie i posiadanie akcji nie stanowi samo w sobie działalności gospodarczej w rozumieniu dyrektywy 2006/112, przyznającej ich autorowi status podatnika, ponieważ owe transakcje nie stanowią trwałego wykorzystywania dobra mającego na celu wytworzenie dochodów, gdyż jedynym wynagrodzeniem w tych transakcjach jest ewentualny zysk przy sprzedaży tych udziałów. Powyższe doprowadziło do konkluzji, iż zamierzona, lecz nie sfinalizowana transakcja cesji akcji, taka jak omawiana w postępowaniu, która nie znajduje swej wyłącznej bezpośredniej podstawy w opodatkowanej działalności gospodarczej danej spółki ani nie stanowi bezpośredniego, trwałego i koniecznego przedłużenia tej działalności gospodarczej, nie należy do zakresu zastosowania podatku od wartości dodanej.

3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.10.2018 r., sygn. akt I FSK 1633/16

Przy dostawie inwestycji „pod klucz” z preferencyjnej stawki podatku VAT (8%) nie korzysta infrastruktura towarzysząca

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przy dostawie inwestycji „pod klucz” z preferencyjnej stawki podatku VAT (8%) nie korzysta infrastruktura towarzysząca tj. zbiorniki asenizacyjne, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, ogrodzenia oraz drogi dojazdowe.

Rozstrzygnięcie NSA dotyczyło podatnika zajmującego się budową i sprzedażą wykończonych w określonym standardzie domów jednorodzinnych wraz z ww. elementami towarzyszącymi. Powierzchnia domów nie przekraczała 300 m2, co skutkowało zaklasyfikowaniem ich przez podatnika do obiektów budownictwa mieszkaniowego i opodatkowaniem całości dostawy 8% stawką podatku VAT. Organ podatkowy był natomiast innego zdania twierdząc, iż do dostawy infrastruktury powinna znaleźć zastosowanie podstawowa 23% stawka VAT. W efekcie uznał, że na skutek zastosowania przez podatnika obniżonej stawki VAT do infrastruktury towarzyszącej budynkom doszło do zaniżenia podatku należnego.

NSA podkreślił, że wykładnia pojęcia obiekty budownictwa nie obejmuje elementów infrastruktury towarzyszącej. Poza tym możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych części składowych transakcji np.  domu, chodnika, drogi. Powyższe, zdaniem NSA, przemawia za tym, że przedmiotem dostawy są odrębne towary do których zastosowanie powinny znaleźć właściwe dla nich stawki. Tym samym NSA uznał, że dostawa dokonana przez podatnika nie stanowiła świadczenia złożonego i nie może być opodatkowana jedną stawką, właściwą dla dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13.10.2018 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.780.2018.1.JP

Brak prawa do odliczenia VAT z faktur dotyczących doposażenia szpitala w aparaturę medyczną

Spółką będąca podmiotem leczniczym, świadczącym działalność zwolnioną z opodatkowania jak i opodatkowaną VAT, uczestniczy w projekcie, w ramach którego przewidywane jest uzyskanie dofinansowania na doposażenie oddziału noworodkowego, ginekologiczno-położniczego, bloku porodowego oraz bloku operacyjnego w aparaturę medyczną. Dofinansowanie będzie wynosiło do 85% planowanych kosztów realizacji projektu. Zdaniem Spółki nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupów związanych z realizacją ww. projektu.

W opinii organu interpretacyjnego sprzęt medyczny, który zostanie nabyty w ramach realizacji ww. projektu będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowaniu VAT (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT), dlatego Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

5. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 09.11.2018 r. znak 0111-KDIB3-1.4012.693.2018.2.JP

Opodatkowanie dofinansowania otrzymanego z NCBiR

Spółka będąca producentem kotłów i urządzeń ochrony środowiska dla energetyki zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako NCBiR) umowę o wykonanie i finansowanie projektu w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej, referencyjnej, testowej, nowatorskiej i niskonakładowej technologii modernizacji bloków energetycznych. W przypadku pozytywnego rezultatu realizowanych prac umowa zakłada komercjalizację osiągniętych wyników czyli oddanie ich do używania zainteresowanym podmiotom trzecim poprzez udostępnienie odpłatnej licencji lub w formie umowy najmu lub dzierżawy.

Koszty związane z realizacją projektu mają być pokrywane w części dofinansowaniem (dalej jako dotacja) z NCBiR, a w części odpowiednio ustalonym wkładem własnym Spółki. Umowa precyzyjnie określa sposób wypłaty dotacji i wskazuje, że wartości podane w Umowie są kwotami brutto i obejmują ewentualny należy do uiszczenia podatek. Spółka uważa, że dotacja z NCBiR nie podlega VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  nie zgodził się z oceną podatnika i stwierdził, środki finansowe otrzymane przez Spółkę z NCBiR na realizację projektu stanowią w istocie wynagrodzenie za świadczone usługi, gdyż, że nie są one przeznaczone na ogólną działalność Spółki, lecz na określone działanie, tj. realizację projektu, powinny więc być uznane za zapłatę (dotację, subwencję lub inną dopłatę o podobnym charakterze) otrzymaną od osoby trzeciej, mającą bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt z 8.11.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Nowa matryca stawek VAT

Od 1.01.2020 r. nastąpi zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

1. Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz

2. aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (CN dotyczy wyłącznie towarów).

Nowelizacja ma mieć charakter porządkujący i upraszczający identyfikację towarów, zwłaszcza w zakresie stosowania stawek obniżonych (5% i 8%). Wysokość opodatkowania w przypadku usług pozostanie zasadniczo bez zmian. Szczególnie istotne będą natomiast zmiany odnośnie towarów – podobne produkty (w wielu przypadkach całe działy CN) mają być objęte z zasady taką samą stawką. W efekcie, w niektórych przypadkach nastąpi obnażenie stawek, w niektórych – ich podwyższenie.

Nowelizacja wprowadzi nowy załącznik nr 3 do ustawy o VAT (towary i usługi objęte stawką 8%) oraz nowy załącznik nr 10 (towary i usługi objęte stawką 5%).

Dodatkowo m.in. wszystkie książki – włącznie z e-bookami – będą objęte stawką 5% (ta zmiana będzie obowiązywać od 1.04.2019 r.).

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) będzie wydawana przez wyznaczonego dyrektora izby administracji skarbowej. WIS będzie zawierała:

1) opis towaru i usługi;

2) klasyfikację towaru według CN albo usługi według PKWiU niezbędną do:

a) określenia stawki właściwej dla tego towaru albo dla tej usługi,

b) stosowania innych przepisów ustawy o VAT;

3) stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi

WIS będzie wiązała organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana. WIS będą mogły być wydawane od 1.04.2019 r. Niemniej jednak, WIS wydana przed dniem 1.01.2020 r. będzie wiązała organy podatkowe w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31.12.2019 r. oraz usługi, która została wyświadczona po tym dniu.

Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

System ryczałtu dla rolników będzie dotyczył wszystkich towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim; przy założeniu, że pochodzą z własnej działalności rolnika ryczałtowego (dotychczasowy warunek).

Zmiany w zakresie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności

W związku z wprowadzeniem identyfikacji towarów na potrzeby VAT przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN) zmienione zostaną:

1. załącznik nr 11 do ustawy o VAT, zawierający wykaz towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia,

2. załącznik nr 13, zawierający wykaz towarów, których dostawa objęta jest (zgodnie z art. 105a ustawy o VAT) instytucją solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

Projekt znajduje się na etapie prac rządowych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317902

16 listopada 2018