Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa | ECDP Group

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt ustawy z 8.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt znajduje się na etapie opiniowana przez Radę Ministrów i zakłada zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (dalej jako CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (CN dotyczy wyłącznie towarów).

CN to klasyfikacja celna, która porządkuje wszystkie towary znajdujące się w obrocie. Każdy towar jest klasyfikowany w odpowiednim grupowaniu CN według działu, pozycji, podpozycji i kodu, której strukturę określa Światowa Organizacja Celna oraz Komitet Kodeksu Celnego Unii Europejskiej.

Przygotowany projekt zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia ich systemu. Przewiduje się również wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma zapewnić podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT (organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną Wiążącą Informację Stawkową). Projekt ustawy przewiduje, że poza pewnymi jej zapisami wejdzie ona w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., a w pozostałym zakresie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Według projektu ustawy z 8.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa ustawodawca będzie wprowadzał nową instytucję: Wiążącą Informację Stawkową (dalej WIS). WIS będzie wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Będzie zawierała opis towaru albo usługi, klasyfikację tego towaru według Nomenklatury Scalonej (dalej CN) albo tej usługi według PKWiU oraz stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi. Z wnioskiem o wydanie WIS będzie mógł wystąpić podatnik posiadający NIP lub zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem. Przy czym należy mieć na uwadze, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi. Decyzje będzie wydawał wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej. WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych wobec podatnika po dniu, w którym zostanie doręczona temu podatnikowi. Będą nią mogli posługiwać się również inni podatnicy pod warunkiem, że sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS. WIS będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek o wydanie WIS będzie podlegał opłacie w wysokości 40 złotych (za każdy towar/usługę). Czas oczekiwania to 3 miesiące. Podobne instytucje obecnie funkcjonują w podatku akcyzowym (Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) oraz Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)).

Ministerstwo Finansów podaje, że grupowanie danego towaru w nomenklaturze CN można sprawdzić na stronie https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/

Kolejny projekt ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Zakłada on, że stawki 8 proc. i 23 proc. VAT (czyli stawki podwyższone w 2011 r. z 7% i 23 %) pozostaną bez zmian. Przewidziano wprawdzie możliwość ich obniżki. Ale będzie ona zależała od wielkości długu i deficytu sektora finansów publicznych. Dopiero po spełnieniu pewnych warunków określonych w ustawie może ona ulec obniżeniu. Według założeń ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Projekty są na wstępnym etapie procesu legislacyjnego. O jego postępach będziemy informować na bieżąco.

 

14 listopada 2018