Umowa nowacji nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego | ECDP Group

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej opublikował interpretację 28.05.2018 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.120.2018.2.BJ w zakresie skutków podatkowych nowacji zobowiązań handlowych w zobowiązania z tytułu umowy pożyczki.

Organ podatkowy rozpatrując przedstawione mu zapytanie podkreślił, iż nowacja powoduje zastąpienie dotychczasowego zobowiązania nowym zobowiązaniem, skutkiem czego powstaje nowy tytuł prawny do spłaty długu. Co istotne, w przedmiotowych okolicznościach nie dochodzi jednak do powstania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od osób prawnych.

Zdaniem organu celem odnowienia będzie umorzenie dotychczasowego zobowiązania, poprzez spełnienie tego samego lub innego świadczenia za zgodą wierzyciela z innej niż dotychczas podstawy prawnej. Przekształceniu ulega zatem podstawa prawna, jednak samo zobowiązanie pozostaje niezmienne. Tym samym, na skutek nowacji, nie dochodzi do jakiegokolwiek przysporzenia w postaci powiększenia aktywów podatnika.

10 lipca 2018