Fiskus upubliczni dane największych podatników CIT | ECDP Group

Senat RP przyjął bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako Ustawa zmieniająca). Zgodnie z planem zmiany mają wejść w życie 01.01.2018 r.

Mocą ustawy zmieniającej,  do ustawy o podatku dochodowym od osób prawny zostanie dodany art. 27b. Przedmiotowa norma uprawni ministra ds. finansów publicznych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych o osiągniętych przychodach (stratach) w roku podatkowym, zadeklarowanych przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym (CIT-8).

Obowiązki publikacyjne obejmą bez wyjątku podatkowe grupy kapitałowe oraz innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym, którego dotyczy publikacja, przekroczyła wartość 50 mln euro, po przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania wspomnianych danych do wiadomości.

W związku z powyższym podatnicy, których dane podlegają publikacji wyposażeni zostaną w możliwość wniesienia wniosku do ministra ds. finansów publicznych o sprostowanie danych bądź ich usunięcie.

Powyższe zmiany są efektem strategii resortu finansów zmierzającej do uszczelnienia systemu podatkowego. Zdaniem ministra finansów zmiana ma przyczynić się do rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych przez największych podatników.

12 grudnia 2017