PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.02.2018 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.269.2018.2.MK

Podatnik jest uprawniony do sprzedaży wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia dopiero od momentu posiadania kompletnej umowy zawierającej oświadczenie finalnego nabywcy gazowego o przeznaczeniu nabywanych wyrobów gazowych do celów zwolnionych z opodatkowania akcyzą

Podatnik (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wyrobów gazowych finalnym nabywcom gazowym. Spółka dostarcza Paliwo gazowe na podstawie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zawartej z konkretnym klientem (tj. Odbiorcą). Umowa określa między innymi zasady dostarczania Paliwa gazowego, okres rozliczeniowy oraz zasady dokonywania rozliczeń z tytułu dostaw Paliwa gazowego.

Odbiorcy, dostarczane przez Spółkę, Paliwo gazowe przeznaczają je na następujące cele:

· wymienione w art. 31b ustawy o podatku akcyzowym jako korzystające ze zwolnienia z akcyzy;

· do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem od akcyzy;

· na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem od akcyzy;

· do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem.

Spółka podczas w chwili zawarcia umowy przedkładała odbiorcom do podpisu oświadczenie o celu na jaki zużyje on paliwo fazowe. Oświadczenie stanowiło załącznik do umowy. Niejednokrotnie Spółka otrzymywała umowę bez oświadczenia, które zostało dosyłane w późniejszym okresie czasu. Jednakże w międzyczasie Spółka wystawiała już fakturę dokumentującą sprzedaż gazu.

W związku z tym Spółka planuje dokonać korekty wystawionych faktur po otrzymaniu oświadczenia od kontrahentów. Wobec czego zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego „Czy zasadnym jest stwierdzenie, że również w opisywanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze swoistym wyjątkiem, przypadkiem o charakterze szczególnym, w którym Oświadczenie akcyzowe powinno wywierać skutek prawny dla celów naliczenia podatku akcyzowego od tej daty co umowa, bez względu na faktyczny moment jego złożenia. W tym przypadku złożenie Oświadczenia akcyzowego przez Klienta nie zmierza do złożenia oświadczenia o zmianie celu na jaki Klient zużyje dostarczone mu Paliwo gazowe od dnia przesłania go do Spółki, lecz służy złożeniu pierwszej deklaracji w związku z zawarciem stosunku umownego pomiędzy Spółką a Klientem?”

Organ podatkowy nie podzielił poglądu Spółki i wskazał, że dopiero od momentu posiadania kompletnej umowy zawierającej oświadczenie finalnego nabywcy gazowego o przeznaczeniu nabywanych wyrobów gazowych do celów zwolnionych z opodatkowania akcyzą, będzie uprawniony do sprzedaży wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia. Nie jest więc możliwe korygowanie wystawionych faktur z naliczonym podatkiem akcyzowym za okresy, w których brak było podstaw do zastosowania zwolnienia z opodatkowania akcyzą, z uwagi na brak warunków do jego zastosowania.

 

 

8 lutego 2019