Wprowadzenie podatku dochodowego dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne | ECDP Group

Omówienie dalszych propozycji zmian w ustawie o PDOP, wynikających z projektu ustawy z 06.07.2017 r. O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Proponowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie podatku dochodowego dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne (budynki handlowo-usługowe, w tym sklasyfikowane jako centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki oraz pozostałe handlowo-usługowe, a także budynki biurowe), będące środkiem trwałym podatnika, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Projekt nowelizacji przewiduje, że wysokość podatku będzie wynosiła 0,042 proc. wartości początkowej nieruchomości miesięcznie, co daje w przybliżeniu 0,5 proc. w skali roku. Podatkiem nie zostaną objęte nieruchomości, których wartość wynosi poniżej 10 mln zł (przy czym wartości początkowej nieruchomości nie sumuje się). Podstawę opodatkowania miałby stanowić przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji.

8 września 2017