6 kwietnia – 17 kwietnia | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Produkcja i magazynowanie wyrobów nieakcyzowych na terenie składu podatkowego i obowiązki ewidencyjne z tym związane

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.04.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.43.2020.1.MK
Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy, na terenie którego zamierza produkować i magazynować – rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze – klasyfikowane do kodu CN 3814 00 90. Technologia produkcji polega na dozowaniu wg. receptury poszczególnych składników oraz ich homogenizacji poprzez cyrkulację mieszaniny. Gotowy wyrób będzie rozlewany do opakowań jednostkowych o pojemności 1000 dm3 i przeznaczony do sprzedaży lub dalszego konfekcjonowania do opakowań o mniejszych pojemnościach (np. 5, 20, 200 dm3) lub do autocystern. Do produkcji wyrobu o kodzie CN 3814 00 90 Spółka zamierza wykorzystać zbiornik magazynowo-produkcyjny o pojemności 30 m3. Zbiornik ten posadowiony jest na terenie składu podatkowego i jest także do produkcji wyrobów akcyzowych. Produkcja wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3814 00 90 odbywać się będzie po opróżnieniu zbiornika produkcyjnego z wyrobów akcyzowych i podobnie wytwarzanie wyrobów akcyzowych odbywać się będzie po opróżnieniu zbiornika z wyrobów nieakcyzowych.Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy na terenie składu podatkowego może odbywać się produkcja i magazynowanie wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3814 00 90 oraz czy wymagane jest prowadzenie ewidencji wyrobów nieakcyzowych magazynowanych w składzie podatkowym. W opinii organu podatkowego produkowane przez Wnioskodawcę wyroby klasyfikowane do kodu CN 3814 00 90, będą stanowić z uwagi na przeznaczenie, wyroby nieakcyzowe. Organ stwierdził, że na terenie składu podatkowego i z wykorzystaniem urządzeń technicznych będących na wyposażeniu składu podatkowego możliwa jest produkcja i magazynowanie wyrobów nieakcyzowych. Treść art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym umożliwia magazynowanie w składzie podatkowym wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, a sposób magazynowania pozwala na określenie m.in. ilości wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi. W związku z tym za wystarczające należy uznać prowadzenie kartoteki magazynowej, która będzie odzwierciedlać obrót tymi wyrobami i która będzie wypełniać warunki określone w art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym.

PROCES LEGISLACYJNY

2. Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi. Na podstawie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 lipca 2020 r. uwierzytelniania podmiotu odbierającego z podaniem unikatowego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC nie stosuje się do podmiotów odbierających, jeżeli uzupełniają zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9.04.2020 r.

20 kwietnia 2020