Tax&Roll | nowości w podatku od towarów i usług | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 130

 

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Pośrednictwo w leasingu a VAT

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 24.03.2021 r., sygn. akt I SA/Sz 64/21

Spór dotyczył kwestii uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania VAT usług pośrednictwa w zakresie leasingu.

WSA potwierdził, że w zakresie usług leasingu, o których mowa w art. 43 ust. 15 ustawy o VAT mieszczą się również usługi pośrednictwa w świadczeniu usług leasingowych. Stanowią one odpłatne usługi podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Miejsce opodatkowania usług logistyczno-magazynowych, a także obowiązek zawierania na fakturach dokumentujących te usługi adnotacji „odwrotne obciążenie”

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.04.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.82.2021.2.WR

Wnioskodawca będzie świadczył usługi logistyczno-magazynowe na rzecz podmiotu z siedzibą w Belgii. Na Wnioskodawcy będą spoczywać przede wszystkim obowiązki w zakresie: wyładunku towarów, sortowanie, sprawdzania ilości towarów i numerów partii, przechowywanie towarów, odbioru zamówień, pobierania i pakowania towarów, przygotowania do wysyłki, administracji związanej z wysyłką (np. wydruk odpowiednich dokumentów), inspekcji przedwysyłkowych, załadunku na pojazdy ciężarowe. W stosunku do nieruchomości, na której przechowywane są towary kontrahent Wnioskodawcy będzie miał jedynie ograniczone prawo wstępu do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli (np. liczby sztuk przechowywanych towarów). Uprawnienie to będzie wykonywane jedynie po uprzednim ustaleniu terminu z Wnioskodawcą. Magazyn stanowiący własność Wnioskodawcy, nie będzie wynajmowany ani wydzierżawiany. Wnioskodawca wykorzystaniem tego samego magazynu, będzie również przechowywał towary innych podmiotów.

Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie miejsca opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę, na rzecz podmiotu z siedzibą w Belgii, a także obowiązku zawarcia na fakturze dokumentującej te usługi adnotacji „odwrotne obciążenie”.

Organ podatkowy zauważył, że usługi logistyczno-magazynowe w stosunku do towarów należących do kontrahenta Wnioskodawcy z siedzibą w Belgii świadczone przez Wnioskodawcę nie mają bezpośredniego związku z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT. Tym samym, do świadczonych usług logistyczno-magazynowych wyrobów gotowych nie znajdują zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług. W przedmiotowym przypadku dla ustalenia miejsca świadczenia usług logistyczno-magazynowych stanowiących przedmiot zapytania zastosowanie znajduje zasada wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tą zasadą miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W konsekwencji, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że usługi logistyczno-magazynowe, świadczone na rzecz podmiotu z siedzibą w Belgii powinny być opodatkowane na terytorium Belgii, stosownie do obowiązujących w tym państwie przepisów. To kontrahent Wnioskodawcy posiadający siedzibę w Belgii jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej na terytorium Belgii w związku z usługami nabywanymi od Wnioskodawcy. W konsekwencji na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek zawarcia na fakturach dokumentujących świadczenie tej usługi adnotacji „odwrotne obciążenie.”

 

 Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.04.2021 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.100.2021.4.ABU

Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy na okres 36 miesięcy. Przekazanie samochodu na cele osobiste nastąpiło w momencie wykupu samochodu osobowego tj. 30 czerwca 2020 r. W zawiązku z wykupem samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca wykupił pojazd z leasingu na cele prywatne bez wprowadzania faktury wykupu do kosztów firmy co skutkowało, że pojazd nie został wprowadzony jako środek trwały do firmy. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży powyższego pojazdu tj. ok miesiąca luty-marzec 2021 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przyszła sprzedaż samochodu osobowego, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i przeznaczonego na cele prywatne będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy stwierdził, że Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży samochodu osobowego nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Tym samym, Wnioskodawca będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Brak obowiązku zastosowania oznaczenia GTU 13 do usług magazynowania stanowiących element kompleksowej usługi obsługi przesyłek

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.04.2021 r., znak 0113-KDIPT1-2.4012.64.2021.2.KW

Wnioskodawca realizuje na rzecz swoich klientów usługi związane z obsługą handlingową i dokumentacyjną przesyłek lotniczych oraz transportem lotniczym i drogowym towarów. Usługi te obejmują transport, ale również szereg związanych z transportem czynności, które dotyczą obsługi towarów na magazynie. W zakres usług związanych z obsługą przesyłki (handling) i jej przygotowaniem do eksportu/importu wchodzić mogą: obsługa celna i obsługa dokumentacyjna związana z odprawą celną, obsługa towarów w magazynie polegająca na załadunku, wyładunku, czy przygotowaniu przesyłek do transportu lotniczego. Odprawa celna towaru w większości przypadków jest realizowana przez podwykonawców. Również usługi związane z obsługą towarów na magazynie realizowane są przez podwykonawców, Wnioskodawca nie posiada własnego magazynu, w którym przesyłki są rozładowywane, przepakowywane lub odprawiane. Jednym z elementów usługi obsługi przesyłek jest konieczność przechowywania przesyłki przez jakiś czas (niezbędny do zrealizowania odprawy celnej i przekazania przesyłki do transportu lotniczego) na magazynie. Magazynowanie jest jednym z elementów usługi obsługi przesyłek, ze względu na fakt, że istnieje konieczność przechowywania na magazynie przesyłki przez jakiś czas niezbędny do zrealizowania odprawy celnej i przekazania przesyłki do transportu lotniczego. Klienci decydujący się na korzystanie z usług Wnioskodawcy nie kupują u Wnioskodawcy samej usługi magazynowania. Sama usługa magazynowania natomiast może znaleźć się w osobnej pozycji na fakturze lub załączniku do faktury, ponieważ faktura składa się z jednej lub kilku czy kilkunastu pozycji szczegółowo opisujących jakie elementy złożyły się na całość usługi po to, by Klient dokładnie wiedział co składa się na cenę tej usługi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy usługi magazynowania powinny zostać oznaczone kodem GTU 13.

Organ podatkowy stwierdził, że usługi magazynowania wykonywane przez Wnioskodawcę stanowią integralną część usług związanych z obsługą handlingową. Wnioskodawca wykonuje je bowiem w związku z świadczeniem usług obsługi przesyłek. A zatem realizowane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy czynności stanowią kompleksowe świadczenie w sensie gospodarczym, które podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla świadczenia głównego jakim jest świadczenie usług handlingu przesyłek. W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest zobowiązany w prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług do zastosowania oznaczenia GTU 13 do usług magazynowania stanowiących element kompleksowej usługi obsługi przesyłek.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Slim VAT

Objaśnienia podatkowe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o VAT.

W objaśnieniach omówione zostały następujące zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT wraz z podaniem praktycznych przykładów ich stosowania:

  1. wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy,
  2. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
  3. spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych,
  4. wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  5. podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku),
  6. brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
  7. wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania korekt zwiększających cenę, zgodnie z którym w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Objaśnienia zawierają również informacje na temat sposobu stosowania przepisów dotyczących Wiążącej Informacji Stawkowej oraz mechanizmu podzielnej płatności, a także nowe zasady w zakresie opodatkowania zaliczek, jakie otrzymuje dostawca na poczet eksportu towarów w sytuacji, gdy w związku ze specyfiką dostawy termin wywozu towarów wykracza poza okres 6 miesięcy.

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-kwietnia-2021-r-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat-oraz-wybranych-rozwiazan-doprecyzowujacych-niektore-konstrukcje-vat-wprowadzonych-ustawa-z-27-listopada-2020-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-2419

 

Bilety jako faktury

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (numer z wykazu 353).

Na podstawie aktualnie obowiązujących regulacji za fakturę uznaje się dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km.

Opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur znosi ten limit. Takie rozwiązanie, wprowadzone pod wpływem licznych postulatów ze strony środowiska przewoźników kolejowych i autobusowych pozwoli na odliczenia podatku naliczonego na podstawie biletu bez względu na ilość przejechanych kilometrów pod warunkiem wykazania związku zakupu biletu z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zlikwiduje konieczność wystawiania faktur na żądania nabywcy biletu w przypadku przejazdu na odległość poniżej 50 km.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346104/katalog/12783089#12783089

4 maja 2021