Ważna informacja dla płatników zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z dokonywanymi wypłatami należności | ECDP Group

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w podatkach dochodowych, o czym informowaliśmy już wcześniej. Co do zasady, zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2,  w brzmieniu dotychczasowym.

Zwracamy jednak uwagę na przepis przejściowy zawarty w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 2193 (dalej jako ustawa nowelizująca). Zgodnie z nim, art. 26 ust. 1, 1c, 1f, 1g, 2c, 2e–2l, 3, 3e– 3g, 7–7j, 9 i 10 oraz art. 26b ustawy o PDOP w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Oznacza to, iż płatnicy dokonujący wypłat należności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym na rzecz nierezydentów (podatek u źródła) oraz dywidend na rzecz podatników krajowych a także zagranicznych, zobowiązani są stosować wskazane wyżej przepisy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą do wypłat mających miejsce po 31 grudnia 2018  r., bez względu na przyjęty u płatnika rok podatkowy.

Zwracamy przy tym uwagę na treść projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowy art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP przewiduje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku (bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP na rzecz tego samego podatnika przekracza w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności kwotę 2.000.000 złotych.

Jednocześnie nowy art. 26 ust. 9 ustawy o PDOP upoważnił Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, mocą którego może zostać ograniczone lub wyłączone stosowanie nowych zasad poboru podatku (tj. art. 26 ust. 2e ustawy), z uwagi na istnienie określonych uwarunkowań obrotu gospodarczego, specyficzny status niektórych grup podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych czynności. Kierując się przesłankami zawartymi w upoważnieniu, Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w tej sprawie. Na chwilę przygotowywania niniejszej informacji, planowane rozporządzenie pozostaje nadal w sferze projektu.

W razie dalszych pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

2 stycznia 2019