20 – 24 stycznia | nowości w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.     Mechanizm split payment po uregulowaniu płatności w drodze nettingu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.01.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz

Wnioskodawca jest producentem złączek instalacyjnych z metali oraz stopów metali. Wyprodukowane wyroby sprzedawane są w głównej mierze do podmiotu powiązanego C., z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce. Część wyrobów sprzedawanych przez Wnioskodawcę do spółki powiązanej C. jak również część wyrobów kupowanych  C. mieści się w zakresie wymienionym w załączniku nr 15 ustawy o VAT, transakcje te mogą przekraczać kwotę 15.000 zł. W prowadzonej działalności wartość sprzedaży od Wnioskodawcy do spółek powiązanych przewyższa wartość zakupów do Wnioskodawcy ze spółek powiązanych, co powoduje powstanie nadwyżki należności nad zobowiązaniami handlowymi. Regulowanie zobowiązań wobec spółek powiązanych dokonywane jest w formie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (netting) pomiędzy wszystkimi spółkami powiązanymi. Kompensata (netting) pomiędzy Wnioskodawcą oraz spółkami powiązanymi jest dokonywana do wysokości salda zobowiązań (których wartość jest niższa niż wartość należności); pozostała kwota (nadwyżka należności) jest zaliczana na poczet zwiększenia salda pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę na rzecz C. Pożyczka ta jest spłacana przez C. w miarę potrzeb zgłaszanych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy  regulując zobowiązania wobec spółki powiązanej może korzystać z kompensaty (nettingu) będąc zwolnionym z mechanizmu podzielonej płatności na podstawie art. 108a ust. 1d ustawy o VAT.

Zdaniem organu podatkowego w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje transakcji zakupu – od podmiotu powiązanego C. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce – wyrobów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, które to transakcje przekraczają kwotę 15.000 zł i reguluje zobowiązanie wobec tej spółki w formie kompensat wielostronnych, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1a i ust. 1b ustawy o VAT. Przepis art. 108a ust. 1d ustawy o VAT stanowiący, że obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nie obejmuje należności wynikającej z faktury dokumenującej towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 objętej potrąceniem nie będzie mieć zastosowania. Wyłączenie stosowania mechanizmu podzielonej płatności na podstawie ww. przepisu dotyczy wyłącznie kompensaty, o której mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego. Charakter potrącenia opisanego w art. 498 Kodeksu cywilnego, mówi o dwóch osobach – podmiotach będących jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem, co powoduje, że nie ma możliwości uznania kompensat wielostronnych (umownych) za dopełnienie obowiązków związanych z zapłatą w obligatoryjnym mechanizmie podzielonej płatności.

2.       Sprzedaż wynajmowanego budynku podlega zwolnieniu od podatku 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.01.2020 r., znak 0112-KDIL2-3.4012.599.2019.2.EZ

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności buduje na sprzedaż domy w zabudowie szeregowej. Sprzedaż wynajmowanego budynku podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

Z uwagi na pozyskanie źródeł finansowania przez klientów Wnioskodawcy, mają miejsce incydentalne sytuacje związane z umową sprzedaży wraz z czasowym wynajmem. Transakcja ta jest udokumentowana umową sprzedaży z opcją czasowego wynajmu do czasu podpisania końcowego aktu notarialnego z przeniesieniem prawa własności na klienta. W dniu 12 lipca 2017 r. zawarta notarialnie została umowa pn. „Umowa przedwstępna sprzedaży i umowa najmu”, która zobowiązała Wnioskodawcę do przeniesienia prawa własności budynku na Klienta nie później niż 30 czerwca
2025 r. Klientem są dwie osoby fizyczne, nie będące podatnikami VAT czynnymi. Realizując postanowienia Umowy od lipca 2017 r. Klient płaci czynsz za wynajem domu mieszkalnego. Pierwotnie na grudzień 2019 r. Klient zadeklarował zakończenie Umowy. Na chwilę obecną termin ten został przez Klienta przesunięty na kolejny rok kalendarzowy. Przedmiotowy budynek stanowi towar handlowy Wnioskodawcy i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie danego obiektu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wynika z opisu sprawy Klient nabył obiekt w stanie deweloperskim, wszelkie nakłady na ulepszenie ponosił wyłącznie na swój koszt i z tego tytułu, ani w trakcie umowy najmu, ani po jej zakończeniu nie będzie miał wobec Wnioskodawcy żadnych roszczeń. Zatem przed sprzedażą budynku pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem nie doszło i nie dojdzie do rozliczenia poniesionych nakładów.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii ustalenia, czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Wnioskodawcę stawki 8% VAT przy sprzedaży (przeniesieniu prawa własności) tego budynku.

W opinii organu podatkowego sprzedaż budynku nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia. Powyższe wynika z faktu, że budynek został oddany w najem Klientowi w lipcu 2017 r., natomiast przeniesienie jego własności z chwilą zakończenia umowy miało nastąpić pierwotnie w grudniu
2019 r., jednak termin ten – jak wynika z opisu sprawy – został przez Klienta przesunięty na kolejny rok kalendarzowy. Zatem od pierwszego zasiedlenia do sprzedaży budynku upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W konsekwencji powyższego, dla dostawy przedmiotowego budynku będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Nie zostanie spełniona również  przesłanka wynikająca z art. 43 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, bowiem nabywca budynku nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zatem, Wnioskodawca nie będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia i opodatkować transakcji zbycia przedmiotowego budynku na zasadach ogólnych według stawki odpowiedniej dla przedmiotowego budynku. W konsekwencji, nieprawidłowe będzie zastosowanie przez Wnioskodawcę stawki VAT w wysokości 8% przy sprzedaży (przeniesieniu prawa własności) przedmiotowego budynku. Sprzedaż ww. obiektu będzie bowiem zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

PROCES LEGISLACYJNY

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

Ogłoszono tekst jednolity ustawy o podatku od towarów i usług.

27 stycznia 2020