Sprzedaż nieruchomości komercyjnej nie stanowi zbycia ZCP | ECDP Group

Sprawa dotyczyła Spółki, która dokonała zakupu nieruchomości zabudowanych. Organ podatkowy uznał, że w związku z nabyciem Spółka zawyżyła kwotę podatku naliczonego bowiem sprzedaż w istocie stanowiła zbycie ZCP. Organ wskazał, że nieruchomości pełnią w Spółce taką samą rolę, jaką pełniły u zbywcy – są przedmiotem najmu na rzecz tych samych podmiotów gospodarczych. Ponadto Spółka zakupiła od sprzedawcy (w ramach oddzielnej czynności) wyposażenie tych pomieszczeń, a obsługa księgowa i sprawowanie zarządu nad wyodrębnioną częścią działalności (w zakresie najmu) była prowadzona przez te same osoby. Wobec powyższego organ podatkowy decyzją określił Spółce zobowiązanie podatkowe w VAT. W odwołaniu od tej decyzji Spółka podniosła, że nastąpiła sprzedaż składników majątkowych, a nie ZCP.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że same w sobie nieruchomości nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem ZCP, nawet jeżeli były wykorzystywane przez sprzedawcę do najmu. NSA podkreślił, że w sytuacji, gdy dany podmiot świadczy usługi najmu poprzez wyodrębniony w strukturze organizacyjnej zakład (dział, wydział), obejmujący przypisane do tejże działalności w zakresie najmu nieruchomości, obsługę (pracowników), finansowanie, umowy, itp., sprzedaż takiego zakładu – jako całości – może spełniać warunek stosownego wyodrębnienia i zdolności do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Natomiast sprzedaż wyodrębnionych z takiego zakładu pojedynczych lub nawet wszystkich nieruchomości, nie może być uznana za sprzedaż ZCP. Bez całej struktury składającej się na działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – wciąż byłaby to jedynie sprzedaż nieruchomości, jako składników majątkowych.

W konsekwencji NSA stwierdził, że okoliczność, iż dane nieruchomości mogą stanowić przedmiot najmu tak u ich zbywcy, jak i następnie u nabywcy, nie czyni z nich zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Konieczne jest bowiem, aby zbywane składniki majątkowe stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy.

18 maja 2017