27 – 31 stycznia | co nowego w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie czynności nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.01.2020 r., znak 112-KDIL1-2.4012.615.2019.2.PM

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wnioskodawca zawiera z odbiorcami usług umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić kontrole pod kątem ewentualnego nielegalnego poboru wody/i lub nielegalnego odprowadzania ścieków.
W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy pobranie opłaty za nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i w jaki sposób należy prawidłowo dokumentować takie czynności.
Zdaniem organu podatkowego biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie, którym Wnioskodawca obciąży osobę bezumownie korzystającą z sieci wodno-kanalizacyjnej zostanie ustalone w sposób tożsamy jak dla osób posiadających zawarte umowy, to wynagrodzenie to będzie stanowiło formę odpłatności za dostarczaną wodę i/lub odprowadzone ścieki a tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy osoba dokonująca nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków będzie podatnikiem VAT, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia na jej rzecz faktury dokumentującej wynagrodzenie z tytułu dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków. Natomiast, w sytuacji gdy osoba ta nie będzie podatnikiem VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia na jej rzecz faktury, nawet gdyby ta wystąpiła z takim żądaniem.

2. Czy składki członkowskie wnoszone przez członków stowarzyszenia stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.01.2020 r., znak 0113-KDIPT1-1.4012.765.2019.2.MSU

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Zajmuje się realizacją celów własnych z zakresu pożytku publicznego oraz koordynowaniem pracy i współpracy członków Stowarzyszenia na terenie kraju oraz poza nim, w szczególności w zakresie realizacji projektów w obszarach pożytku publicznego, organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, zjazdów, zlotów, wycieczek, pobytów szkoleniowych, zawodowych i turystycznych, wymian młodzieży i dorosłych, spotkań koleżeńskich zawodów sportowych, spotkań hobbystycznych oraz programów. Stowarzyszenie inicjuje, organizuje własne działania lub koordynuje działania członków Stowarzyszenia w szczególności w zakresie programów wprowadzonych przez Zarząd, służby na rzecz nowych pokoleń, wymiany młodzieżowej, Akademii Dla Młodych Liderów oraz innych programów. Działalność Stowarzyszenia jest w części finansowana ze składek wpłacanych przez członków Stowarzyszenia. Obowiązek zapłaty składek wynika bezpośrednio ze statutu Stowarzyszenia. Jednym z obowiązków członków Stowarzyszenia. jest regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszania w wysokości i w sposób określony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
W związku powyższym powstała wątpliwość czy składka pobierana przez Stowarzyszenie od jej członków stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
W opinii organu podatkowego, skoro składka członkowska przeznaczona jest na cele statutowe Stowarzyszenia, nie ma ona charakteru ekwiwalentnego – nie upoważnia członków Stowarzyszenia do otrzymania jakiejś konkretnej usługi ze strony Stowarzyszenia, to składki członkowskiej nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, gdyż nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy czynnościami wykonywanymi przez Stowarzyszenie na rzecz konkretnego członka, a uiszczonymi składkami. Zapłata składki członkowskiej związana jest z przynależnością do Stowarzyszenia. Wpłacone kwoty umożliwiają Stowarzyszeniu realizację celów statutowych, nie rodzą jednak po jej stronie jakiegokolwiek zobowiązania do dokonywania określonych świadczeń na rzecz konkretnego podmiotu – Członka Stowarzyszenia uiszczającego składki.

PROCES LEGISLACYJNY

3. Brexit a VAT

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01)

Umowa reguluje sposób wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej co następuje 1.02.2020 r. Przewidziano w niej okres przejściowy – do 31.12.2020 r.
W odniesieniu do podatku VAT, postanowiono m.in., że:
• unijne przepisy dotyczące VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE) mają zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie.
• unijne przepisy dotyczące VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE) w dalszym ciągu obowiązują przez okres 5 lat od zakończenia okresu przejściowego w odniesieniu do praw i obowiązków podatników w zakresie transakcji z elementem transgranicznym, między Zjednoczonym Królestwem i państwem członkowskim, dokonanych przed zakończeniem okresu przejściowego.

3 lutego 2020