4 – 8 listopada | podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Przeniesienie wartości dodatniej firmy „goodwill” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.10.2019 r., znak IBPB-2-1/4514-97/16-2/MD

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach wykonywania działalności gospodarczej nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego. Transakcja została zawarta w formie aktu notarialnego i notariusz pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyniku nabycia powstała wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako nadwyżka ceny zakupu nad wartością rynkową składników majątku wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy od nabycia przedsiębiorstwa, notariusz zasadnie pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem organu podatkowego umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na to przedsiębiorstwo. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa zespołu składników, z których każdy z wyodrębnionych jest opodatkowany według stawki odpowiednio 1 lub 2%. Jednakże dodatnia wartość firmy, tzw. „goodwill”, jako że nie stanowi prawa majątkowego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

12 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: