7 – 11 września | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy kolejne informacje dotyczące projektu ustawy, który zakłada wiele istotnych zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym.
Projekt ustawy przewiduje, że organ podatkowy, który wydał wiążącą informację akcyzową (WIA) może z urzędu lub na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, zmienić WIA, jeżeli stwierdzi, że nie jest ona zgodna z prawem w wyniku:
1) zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN);
2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
3) utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN), wynikającą z:
a) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z  dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,
b) orzecznictwa sądów lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
c) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i kodowania Towarów przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Ponadto, planuje się wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi przedłużenie terminu ważności WIA na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat.

Co więcej, projekt ustawy przewiduje opodatkowanie akcyzą nowych czynności tj.:
– dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;
– nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b albo ust. 2, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
W kolejnych wydaniach Podatkowego Przeglądu Tygodnia zostaną przedstawione dalsze zmiany dotyczące podatku akcyzowego, wynikające z projektu ustawy.

Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, znajduje się obecnie na etapie opracowywania przez Stały Komitet Rady Ministrów.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331156/katalog/12668363#12668363

14 września 2020