Ceny transferowe – przepisy wykonawcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw jeszcze w 2018 r. | ECDP Group

W dniach 29 oraz 31 grudnia 2018 w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone rozporządzenia Ministra Finansów, których brzmienia uszczegóławiają treść ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 roku (Dziennik Ustaw 2193), wchodzącej w życie 1 stycznia 2019 roku.

Poniżej przedstawiamy, pod jakimi pozycjami w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane poszczególne przepisy wykonawcze:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie PDOP zostało opublikowane pod pozycją 2491 Dziennika Ustaw;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PDOP zostało opublikowane pod pozycją 2487 Dziennika Ustaw;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PDOP zostało opublikowane pod pozycją 2479 Dziennika Ustaw;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie PDOP zostało opublikowane pod pozycją 2474 Dziennika Ustaw;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie PDOF zostało opublikowane pod pozycją 2502 Dziennika Ustaw;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PDOF zostało opublikowane pod pozycją 2515 Dziennika Ustaw;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PDOF zostało opublikowane pod pozycją 2509 Dziennika Ustaw;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie PDOF zostało opublikowane pod pozycją 2499 Dziennika Ustaw.

Niniejsze rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w dniu 31 grudnia 2018 roku w Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie PDOF i PDOP (pod pozycją 1286). Minister Finansów wypełnił tym samym delegację ustawową w zakresie ogłoszenia w drodze obwieszczenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży, mającej zastosowanie do transakcji kontrolowanej pożyczki.

Obwieszczenie ma związek z nowymi regulacjami ustawowymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku, dotyczącymi oprocentowania pożyczki na gruncie cen transferowych. Organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania takiej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione wskazane ustawą warunki. Jeden z warunków dotyczy oprocentowania pożyczki na dzień zawarcia umowy, które powinno zostać ustalone w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone obwieszczeniem Ministra Finansów.

3 stycznia 2019