Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących | ECDP Group

ECDDP pragnie wskazać, że 28.12.2016 r. zostało opublikowane (Dz.U. poz. 277) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie, które będzie obowiązywało od 1.1.2017 r., zachowuje zwolnienia z dotychczasowych przepisów.

Rozporządzenie utrzymuje zwolnienie dla wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Z przedmiotowego zwolnienia tak jak dotychczas podatnik będzie mógł skorzystać jeżeli świadczenie usług udokumentowane zostanie fakturą. W 2017 r. zastosowanie zwolnienia będzie możliwe również w sytuacji, gdy świadczący otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienia, podobnie jak było do tej pory, nie dotyczą zasadniczo świadczenia usług w zakresie:

  1. opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;

  2. prawniczych (z wyjątkiem czynności notarialnych);

  3. doradztwa podatkowego.

Nowe rozporządzenie dopuszcza jednakże możliwość zwolnienia ww. usług w sytuacji, gdy ich świadczenie ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub gdy ich rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Ponadto zapłata za te usługi musi zostać w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Do czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dodano usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zwolnienia z rozporządzenia będą obowiązywały do dnia 31.12.2017 r.

Poniżej zamieszczamy link do rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2177/1

3 stycznia 2017