24 – 28 lutego | najnowsze informacje w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE
PDOP

1. Jak ująć wydatki, gdy weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta nastąpi na dzień zlecenia przelewu płatności?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.02.2020 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.594.2019.1.JKU

Zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na dokonanie płatności na rzecz kontrahenta, gdy weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta nastąpi na dzień zlecenia przelewu płatności do banku.Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji elastycznej pianki. Sprzedaż wytwarzanych produktów opodatkowana jest w całości podatkiem VAT. Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu towarów i usług zarówno od dostawców krajowych, jak i zagranicznych. Spółka posiada fabryki w Polsce w pięciu lokalizacjach. W ramach licznych transakcji nabycia towarów i usług, płatności dokonywane są m.in. w trybie przygotowania zlecenia płatności dla wszystkich przesłanych do Spółki dokumentów z terminem płatności do pewnej daty. Lista dokumentów obejmuje płatności z terminami na bieżąco i takie, których termin płatności przypada później, np. za kilka lub kilkadziesiąt dni. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka będzie miała prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15d ust. 1 i ust. 2 ustawy o PDOP, wydatków poniesionych na dokonanie płatności na rzecz kontrahenta w przypadku, gdy dokona weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień zlecenia przelewu płatności do banku (przygotowania propozycji płatności), a nie na dzień faktycznej płatności – jednocześnie w dniu faktycznej płatności uprzednio pozytywnie zweryfikowany rachunek bankowy nie będzie figurował w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy VAT. Jak wskazano, w momencie sprawdzenia przez Spółkę, czy rachunek znajduje się w wykazie, Spółka otrzyma informację o dacie i godzinie, w której dokonała sprawdzenia oraz o tym czy rachunek figuruje w wykazie i jeżeli dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku w wykazie, wówczas Spółka będzie miała pewność, że dokonała przelewu na właściwy i aktualny rachunek. W takim przypadku jeżeli dane zawarte w wykazie nie zostały zaktualizowane, Spółka dokonując przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji.

2. Usługi pośrednictwa handlowego nie stanowią ani usług wymienionych, ani też usług podobnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 13.11.2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1250/19

Usługi pośrednictwa handlowego nie stanowią ani usług wymienionych, ani też usług podobnych do wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.
Sprawa dotyczyła nabywania od podmiotu powiązanego usług pośrednictwa w sprzedaży paliwa. Do zadań pośrednika należało uczestniczenie w przetargach, negocjowanie warunków sprzedaży, zawieranie kontraktów handlowych, wspieranie spółki w realizacji kontraktów oraz obsługa administracyjna realizowanych dostaw.
Jak wskazał sąd, usługa pośrednictwa nie jest usługą wymienioną literalnie w treści art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, a rozstrzygnięcie kwestii, czy wykonywane usługi pośrednictwa są objęte wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów wymaga oceny, czy są świadczeniem o podobnym charakterze do usług wymienionych w tym przepisie.
W przypadku usług pośrednictwa handlowego celem usługodawcy jest dążenie do skojarzenia zleceniodawcy z potencjalny klientem i bezpośrednie doprowadzenie do zawarcia umowy z klientem (przy czym sfinalizowanie umowy sprzedaży stanowi najważniejszy rezultat podejmowanych działań). Całokształt świadczonych przez pośrednika handlowego usług nie ma zatem charakteru doradczego ani konsultacyjnego, skoro działa on samodzielnie w imieniu mocodawcy celem zawarcia umowy sprzedaży (co nie jest charakterystyczne dla usług doradczych, gdzie doradca podaje jedynie wskazówki co do dalszego postępowania). Istotą tych usług nie jest również udzielanie informacji handlowych, jeżeli nie służą one bezpośrednio sprzedaży. Ponadto, usługi pośrednictwa handlowego nie stanowią usług przetwarzania danych, czy też usług badania rynku. W efekcie zdaniem sądu usługi pośrednictwa handlowego nie mają charakteru podobnego do usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP i tym samym nie podlegają limitowaniu w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

3. Czy usługi ubezpieczeniowe są usługami podobnymi do gwarancji?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22.01. 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 655/19

Usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do gwarancji, a zatem nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP.
W przywołanym wyroku, sąd odwołał się do zasady, przywoływanej wielokrotnie w wyrokach sądów administracyjnych, która to polega na założeniu, że świadczenie niewymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, jest objęte jego zakresem wówczas, gdy elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważają nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych. Mając powyższe na uwadze, sąd wskazał, że co prawda, zarówno zawieranie umów ubezpieczenia, jak i umów gwarancji ubezpieczeniowych należy do czynności ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i wspólną ich cechą jest obowiązek świadczenia przez gwaranta lub zakład ubezpieczeń w związku z zaistnieniem określonego zdarzenia, to jednak istnieją pewne cechy wykluczające traktowanie tych umów jako podobnych. Różnice przejawiają się m.in. w zobowiązaniu się przez ubezpieczającego do opłacenia składki, co nie występuje w przypadku gwarancji, w przypadku której na beneficjencie taki obowiązek nie spoczywa.
Ponadto należy wskazać, że w przypadku umów ubezpieczenia ubezpieczyciel po naprawieniu szkody wstępując na miejsce ubezpieczającego nabywa roszczenie przeciwko osobie trzeciej (art. 518 § 1 pkt 4 w zw. z art. 828 § 1 k.c.). Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku gwarancji. Należy zatem uznać, że usługi ubezpieczeniowe, co do zasady, nie są usługami podobnymi do gwarancji, a zatem nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP.
Za takim stanowiskiem – jak wskazał sąd – przemawiają także wnioski do jakich można dojść porównując treść art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP oraz art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. W drugim z powołanych przepisów z kosztów uzyskania przychodów wyłączono bowiem koszty ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. W porównaniu z katalogiem przychodów zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP zwraca uwagę osobne wskazanie ubezpieczeń obok gwarancji przy zachowaniu zwrotu „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. W związku z powyższym przy uwzględnieniu zasady konsekwencji terminologicznej, nie znajduje uzasadnienia stanowisko, że usługi ubezpieczenia są podobne do gwarancji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP.

PDOF

4. Jakiej stawce opodatkowanie podlegają świadczenia usług programistycznych?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.02.2020 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.718.2019.2.DJD

Świadczenie usług programistycznych, polegających na wytwarzaniu oprogramowania do przetwarzania i analizy danych osobowych i finansowych oraz rozwijaniu oprogramowania bankowego z 5% stawką podatku. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność związana z wytwarzaniem oprogramowania. Podatnik świadczył w 2019 r. usługi programistyczne dla Spółki X (dalej jako: Zleceniodawca) na podstawie 2 odrębnych umów o świadczeniu usług. W ramach pierwszej umowy Wnioskodawca rozwijał oprogramowanie bankowe należące do klienta Zleceniodawcy. W ramach drugiej wytwarzał od podstaw oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych osobowych i finansowych dla innego klienta Zleceniodawcy. Oba projekty realizowane były we współpracy z innymi programistami (współpracującymi ze Zleceniodawcą lub klientami Zleceniodawcy na podstawie odrębnych umów), zgodnie z wytycznymi klientów Zleceniodawcy. Realizowane w ramach obu umów usługi mają charakter twórczy, są podejmowane w sposób systematyczny, a ich celem jest wykorzystywanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wytwarzane w ramach obu umów o świadczeniu usług oprogramowanie jest rezultatem własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej podatnika, a w konsekwencji stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach świadczonych usług programistycznych podatnik przenosi autorskie prawa majątkowe do wytwarzanego oprogramowania na Zleceniodawcę, w ramach zawartych umów. Wnioskodawca posiada odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PDOF, ewidencję pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Podatnik nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, ani praw autorskich innych podmiotów. Ponadto, podatnik dla tego samego Zleceniodawcy świadczył usługi konsultacyjne w zakresie pisania aplikacji w języku Java. Przychody wynikające z usług konsultacyjnych księgowane są odrębnie od dochodów za usługi programistyczne i nie są traktowane przez podatnika, jako przychody przypadające na żadne kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Podatnik wytwarza, rozwija i ulepsza oprogramowanie, zgodnie z wytycznymi klientów Zleceniodawcy. Rozwijanie i ulepszanie oprogramowania w sytuacji, w której podatnik nie jest jego właścicielem, odbywa się poprzez udostępnienie i powierzenie podatnikowi kodu oprogramowania przez klienta Zleceniodawcy w celu jego ulepszenia. W wyniku świadczonych usług podatnik tworzy nowy kod oraz algorytmy w językach programowania w celu wytworzenia lub rozwinięcia już istniejących aplikacji o nowe funkcjonalności.
Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym podejmowane prace badawczo-rozwojowe, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PDOF. Jak wskazano, podatnik spełnia wymagania zawarte w art. 30ca ust. 1 ustawy o PDOF i może skorzystać z opodatkowania preferencyjną 5% stawką dochodów wynikających ze świadczenia usług programistycznych.

2 marca 2020