PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.10.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.186.2018.1.PJ

Wyroby węglowe poddawane sortowaniu, kruszeniu, workowaniu i paletyzowaniu

Czynności, które wykonuje pośredniczący podmiot węglowy, polegające na sortowaniu, kruszeniu, workowaniu i paletyzowaniu wyrobów węglowych, w celu przygotowania ich do dalszej sprzedaży, nie będą mogły być uznane za użycie wyrobów przez pośredniczący podmiot węglowy, ponieważ nie będzie on przeznaczał węgla do celów opałowych. Tym samym wyroby węglowe poddawane tym procesom nie będą podlegały ewidencjonowaniu.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.10.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.194.2018.1.PJ

Zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię

Przepis § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego stanowi wprost, że zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię. Bez znaczenia pozostaje fakt do jakich konkretnie własnych potrzeb zostanie wyprodukowana energia elektryczna zużyta. Przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Nowy dokument e-DD

Ww. projekt został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356 i 1697), zmienianej na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697). Ustawa ta przewiduje likwidację obecnie funkcjonującego dokumentu dostawy i wprowadzenie w jego miejsce e-DD – elektronicznego dokumentu dostawy, na podstawie którego przemieszczać się będzie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Konsekwencją powyższej zmiany jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 643 i 955), które w obecnym stanie prawnym odwołuje się do dokumentu dostawy.

17.10.2018 r. – konsultacje publiczne

Planowane wejście w życie – 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317160/katalog/12541799#12541799

2. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

Rozwiązanie problemu niedostępności Systemu* przy konieczności dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

W projekcie określony został przypadek, w którym podmiot wysyłający zobligowany jest do dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych w przypadku gdy rozpoczęcie przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nastąpiło podczas niedostępności Systemu, a po przywróceniu dostępności Systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji System nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu odbierającego.

17.10.2018 r. – konsultacje publiczne

Planowane wejście w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317159/katalog/12541756#12541756

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu*

Określenie właściwego organu w sprawie potwierdzenia niedostępności Systemu

Zawarte w przepisie art. 46v ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym** (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wyznaczenia organu właściwego do poinformowania o niedostępności Systemu rozszerzono o przypadki przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Projektowane rozporządzenie określa zatem właściwy organ w sprawie potwierdzenia niedostępności Systemu, którym będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

17.10.2018 r. – konsultacje publiczne

Planowane wejście w życie – 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317158/katalog/12541713#12541713

* krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.).

** art. 46v wejdzie w życie 1.01.2019 r. na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

 

19 października 2018