Opłata za rozwiązanie kontraktu podlega VAT | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 4.07.2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (znak: 0111-KDIB3-2.4012.180.2017.1.SR), z której wynika, że opłata uiszczana za wcześniejsze rozwiązanie umowy podlega opodatkowaniu VAT. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w ramach umów franczyzy udostępnia m.in. swoje „know-how” oraz znak towarowy. Franczyzobiorcy zobowiązani są do uiszczania comiesięcznych opłat franczyzowych. W umowach znajduje się postanowienie przewidujące oznaczony w latach okres zastrzeżony. Jeżeli franczyzobiorca wypowie umowę w okresie zastrzeżonym to zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej sumie comiesięcznych opłat franczyzowych za cały okres pozostały od dnia wypowiedzenia umowy do końca okresu zastrzeżonego. Przedsiębiorca zapytał czy może traktować powyższą opłatę jako karę umowną i dokumentować ją notą księgową.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że należność ta nie może być traktowana jako kara umowna bowiem stanowi wynagrodzenie za określoną usługę. Przedsiębiorca w zamian za tę płatność wyraża zgodę na zaniechanie określonej czynności (odstąpienie od umowy). Organ podatkowy wskazał, że kara umowna, stanowiąca surogat odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, musi wiązać się z powstałą szkodą, a samo odstąpienie od umowy obowiązku zapłaty odszkodowania nie rodzi.

Jednocześnie Dyrektor KAS uznał, że skoro środki pieniężne należne przedsiębiorcy od franczyzobiorców z tytułu wcześniejszego rozwiązania (wypowiedzenia) umowy franczyzowej stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, to przedsiębiorca – w przypadku, gdy franczyzobiorcą jest podatnik VAT – jest obowiązany do udokumentowania należnych kwot fakturą

17 sierpnia 2017