PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 3.12.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.227.2018.1.MK

Sprzedaż węgla na rzecz problematycznego finalnego nabywcy węglowego

Podmiot posiadający status pośredniczącego podmiotu węglowego zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym tego, jaką stawkę podatku akcyzowego zastosować w przypadku sprzedaży węgla na rzecz finalnego nabywcy węglowego, gdy:

– osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– adres zamieszkania, pod który sprzedawca dostarczył wyroby węglowe, jest inny niż wskazany w oświadczeniu nabywcy;

– dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– ilość rodzaj oraz przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych, są inne niż wskazane w oświadczeniu;

– data i miejsce złożenia oświadczenia, nie są zgodne ze stanem faktycznym;

– numer PESEL w oświadczeniu jest niekompletny, nieczytelny lub nie zgadza się ze stanem faktycznym;

– w oświadczeniu brak czytelnego podpisu składającego oświadczenie.

Organ podatkowy wskazał, że pośredniczący podmiot węglowy sprzedając wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu, gdy nie może uzyskać od tego nabywcy wszystkich niezbędnych przepisami prawa danych, dane te są rozbieżne lub nabywca ten odmawia np. okazania sprzedawcy dokumentu potwierdzającego tożsamość wówczas Wnioskodawca powinien naliczyć do sprzedawanych wyrobów węglowych podatek akcyzowy z uwagi na nie wypełnienie warunków do zastosowania względem sprzedawanych wyrobów węglowych zwolnienia z opodatkowania akcyzą.

Ponadto wskazał również, że w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji może on udokumentować sprzedaż (dokonaną poza zwolnieniem z akcyzy) wyrobów węglowych z naliczonym podatkiem akcyzowym finalnemu nabywcy węglowemu będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na podstawie paragonu fiskalnego.

PROCES LEGISLACYJNY

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 

Wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w podatku akcyzowym

Wejście w życie: 1.01.2019 r.

zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie;
rezygnacja z obowiązku przekazywania przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesiąca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2244/1

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w podatku akcyzowym

27.11.2018 r. – opiniowanie

  • prowadzenie zwolnienia od akcyzy dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, analogicznego jak dla olejów smarowych,
  • uszczelnienie obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w obrocie tymi wyrobami (zwłaszcza olejami smarowymi) – poprzez rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej,
  • wprowadzeniu stawki akcyzy w wysokości 1.180,00 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403.
  • planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701/katalog/12493602#12493602

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy. Zmiany we wzorach deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

5.12.2018 r. – konsultacje publiczne

Wprowadzenie stosownych zmian w załącznikach nr 8 oraz nr 16 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 273). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która to znosi obowiązek składania oświadczeń w zakresie energii elektrycznej. W związku z powyższym dane wykazywane dotychczas w oświadczeniach będą wykazywane w deklaracji podatkowej AKC-4/H dotyczącej podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz w deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej AKC-EN.

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318254/katalog/12551530#12551530

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

30.11.2018 r. – konsultacje publiczne/zgłoszenia lobbingowe

Nowe brzmienie otrzymają załączniki do projektowanego rozporządzenia, tj. wzór:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317650/katalog/12545258#12545258

7 grudnia 2018