PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 08.01.2019 r., znak: 0115-KDIT1-2.4012.870.2018.1

Termin rozliczenia faktur korygujących podatek naliczony in minus

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko spółki zgodnie, z którym w przypadku gdy otrzyma ona fakturę korygującą  kwotę podatku naliczonego in minus, a faktura pierwotna została rozliczona w obowiązujących terminach, na podstawie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT będzie ona zobowiązana do odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w deklaracji składanej za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą. Takie same zasady obowiązują w przypadku podatnika działającego, jako następcy prawny innego podmiotu. Będzie on zobowiązany do rozliczenia faktur korygujących do faktur pierwotnych rozliczonych przez podmiot przejmowany.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 08.01.2019 r. znak, 0115-KDIT1-1.4012.829.2018.1.BS

Stawka podatku przy świadczeniu kompleksowej usługi gastronomicznej

Podatnik świadczący usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu burgerów oraz dostarczaniu ich na podstawie zamówień składanych przez klientów zwrócił się o wydanie interpretacji w zakresie zastosowanie stawki podatku przy świadczeniu kompleksowej usługi gastronomicznej oraz sposobu ewidencjonowania na paragonie fiskalnym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że przy świadczeniu usługi związanej z wyżywieniem, dla której podatnik wskazał grupowanie PKWiU 56, w postaci przygotowanego posiłku koszty opakowania i transportu do klienta stanowią jedno kompleksowe świadczenie, które podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na podstawie załącznika do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. Jeśli zaś chodzi o sposób wystawienia paragonu to, przedsiębiorca powinien wystawić paragon fiskalny, w którym podstawa opodatkowania będzie składać się ze świadczenia głównego związanego z wyżywieniem oraz poniesionych kosztów opakowania i transportu, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Skoro więc ww. koszty nie stanowią samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest świadczenie usług związanych z wyżywieniem w postaci sprzedaży posiłku, to co do zasady nie powinny być wykazywane w odrębnej pozycji paragonu dokumentującego świadczenie usługi głównej.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 04.01.2019 r., znak: 0112-KDIL1-1.4012.786.2018.1.SJ

Prawo spadkobiercy do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym po spadkodawcy

Organ podatkowy uznał, że spadkobierca nie ma prawa do składania deklaracji podatkowych za zmarłego podatnika, natomiast wszelkie obowiązki i prawa na niego przechodzące (w tym prawo do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), winien określić właściwy organ podatkowy w stosownej decyzji – co wynika z przepisu art. 100 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że spadkobierca nie ma prawa do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z ostatniej złożonej przez spadkodawcę deklaracji VAT-7, w związku z wejściem w jego prawa wynikające z ustawy o VAT, bowiem w tym zakresie orzeka właściwy organ podatkowy.

4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.11.2018 r. sygn. akt I FSK 1983/16

NSA orzekł, że przywóz towarów do składu celnego jest bez VAT, bo nie powoduje powstania obowiązku celnego. Co innego jednak zbycie towarów ze składu celnego i ich wywóz poza UE – tu trzeba zapłacić podatek, chyba że spełnione są przesłanki do uznania tego wywozu za eksport towarów.

Spółka kupiła towary spoza UE do składu celnego w kraju, gdzie zostały objęte procedurą składu celnego. Następnie firma odsprzedała je kontrahentowi spoza UE, w ramach procedury powrotnego wywozu. Pierwotnie dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że transakcje wwozu i wywozu towarów nie są w ogóle objęte VAT, bo dotyczą towarów niedopuszczonych do obrotu w UE.

Po sześciu latach minister finansów zmienił jednak tę interpretację. Uznał, że sprzedaż towarów poza UE jest objęta VAT, bo czynność miała miejsce na terenie Polski. WSA w Warszawie uchylił tę wykładnię ministra. Orzekł, że nie tylko wwóz towaru, ale też jego wywóz nie podlega VAT, bo „konsumpcja” nastąpi poza Unią. Natomiast NSA zgodził się ze stanowiskiem ministra finansów. Orzekł, że sprzedaż towaru ze składu celnego i jego wywóz poza UE jest opodatkowana 23% VAT, jeśli przedsiębiorca nie spełni warunków eksportu towarów lub 0%, jeśli dotrzyma wymogów właściwych dla wywozu.

PROCES LEGISLACYJNY

Zmiany w kasach fiskalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519)

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas obowiązuje od 1.01.2019 r. W ostatecznej wersji rozporządzenia zrezygnowano z części planowanych zmian, o których mowa była mowa w Podatkowym Przeglądzie nr 5. Poprzestano na likwidacji zwolnień odnoszących się do:

· transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

· usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0);

· usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Dodano natomiast zwolnienie odnoszące się do dostawy towarów i świadczenia usług przez koła gospodyń wiejskich.

 

11 stycznia 2019