PODATKI POŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Ganek na działce nie stanowi terenu zabudowanego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.09.2018 r., sygn. akt I FSK 1272/16

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę Ministra Finansów na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20.04.2016 r., sygn. I SA/Wr 155/16 podjął się rozstrzygnięcia sporu dotyczącego tego, czy dostawa gruntu, na którym znajduje się część składowa budynku posadowionego na działce sąsiedniej (ganek), będącej własnością nabywcy tego gruntu, jest dostawą terenu zabudowanego, czy też terenu niezabudowanego, przy uwzględnieniu, że dostawa ta następuje w szczególnym trybie, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nabywcy. Sąd uznał, że w obliczu art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane ganek nie jest ani obiektem budowlanym samym w sobie, ani koniecznym elementem takiego obiektu (budynku). Wobec czego, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego tę sprawę, dostawa działki, która nie jest przeznaczona pod zabudowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), na której stoi jedynie nieistotna dla charakteru obiektu budowlanego część budynku, o którym mowa w art. 3 pkt 2 u.p.b. (np. ganek, schody, czy taras), dotyczy terenu niezabudowanego, a zatem podlegać powinna zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

2. WNT o statusie celnym nieunijnym

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28.09.2018 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.483.2018.1.RD

Transakcje nabycia towarów o statusie celnym nieunijnym (T1) od podatników podatku od wartości dodanej uprzednio przywiezionych do składu celnego na terytorium państwa członkowskiego (Belgii i Niemiec) z terytorium państwa trzeciego i objętego tam procedurą składowania celnego a następnie przemieszczenie i wprowadzenie tych towarów do składu celnego na terytorium kraju (Polski) stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.

3. Podatek 0%

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 01.10.2018 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.504.2018.1.AP

Organ uznał, że sprzedawca tkaniny, będzie mógł zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% na sprzedany towar kontrahentowi zagranicznemu, który jako miejsce dostawy wskaże szwalnię położoną na terytorium Polski, w której zakupiony towar (tkanina) zostanie poddany obróbce, a po dokonanej obróbce zostanie wywieziony z kraju, na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, co poświadczy nabywca zagraniczny tkaniny.

4. Brak prawa do obniżenia podatku o podatek naliczony z wydatków związanych z organizacją sprzedaży premiowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26.09.2018 r., znak: 0112-KDIL1-1.4012.460.2018.1.PS

Spółka działająca w branży usługowej planowała wprowadzenie sprzedaży promocyjnej dla klientów. Oferta ta miała polegać na wydaniu klientom, którzy skorzystają z wybranych usług, kuponu na zakup posiłku w firmie zewnętrznej. Spółka uważała, że  nabywając usługi od firmy zewnętrznej w zakresie organizowania akcji promocyjnej, jest uprawniona do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabytej usługi od firmy zewnętrznej związanej z premiowaniem sprzedaży usług.

Organ uznał, iż warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż spółka nie występuje w roli nabywcy. Wskazał ponadto, że firma zewnętrzna przygotowując i wydając posiłek nie świadczy usługi na rzecz spółki, lecz na rzecz klienta korzystającego z jej usług, a rola spółki w tym przypadku będzie ograniczała się zatem wyłącznie do transferu środków pieniężnych (zwrotu kosztów za wydane posiłki).

PROCES LEGISLACYJNY

1. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

Rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z 24.09.2018 r.

Projekt ustawy odnosi się do ujednolicenia możliwości stosowania faktur elektronicznych stosowanych w trakcie realizacji zamówień publicznych. Istotą tego aktu prawnego jest wprowadzenie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jako jeden z kroków, które mają doprowadzić do pełnej elektronizacji obiegu dokumentów w tego rodzaju transakcjach.

Istotną zmianą jest brak wymogu zgody zamawiającego na odbiór faktury drogą elektroniczną. Zakres projektowanej ustawy ma obejmować także dokumenty przesyłane drogą elektroniczną także w związku z realizacją umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Projekt ustawy zakłada również wskazanie systemu teleinformatycznego, który ma służyć przesyłaniu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Podstawowym celem tego aktu prawnego jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Skierowano do I czytania w komisjach – 02.10.2018 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2888

 

2. Zmiana w zakresie „złych długów”

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z 25.09.2018 r.

W projektowanej ustawie Ustawodawca planuje odstąpić od wymogu składania umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz zwrot w przyspieszonym tempie. Projektodawca zakłada, że już samo złożenie deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu powoduje, że należy je traktować jako umotywowany wniosek.

Ponadto projekt zakłada zmianę w tzw. „złych długach”. Skróceniu ma ulec termin, po upływie którego nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną ze 150 do 90 dni od upływu terminu jej płatności. Oznacza to, że w myśl tego projektu podstawę opodatkowania będzie można obniżyć zdecydowanie szybciej, aniżeli w myśl obecnie obowiązujących przepisów.

Zmiany dotyczyć mają także nierzetelnego dłużnika. Taki kontrahent będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego już po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności wierzytelności.

Projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji – 3.10.2018 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2862

5 października 2018

Powiązane specjalizacje: