PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zdjęcia banderol podatkowych, które straciły ważność

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.09.2018r. , znak: 0111-KDIB3-3.4013.176.2018.1.JS

W przypadku wyrobów akcyzowych – napojów spirytusowych, znajdujących się w składzie podatkowym Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oznaczonych zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem podatkowych znaków akcyzy, po utracie ważności tych znaków akcyzy, podatnik jest uprawniony, bez zgody naczelnika urzędu skarbowego, do zdjęcia banderol podatkowych które straciły ważność. Organ podatkowy potwierdził, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2018 r., poz. 643) pozwalają na zdjęcie bez zgody naczelnika urzędu skarbowego znaków akcyzy po utracie ich ważności, jeśli czynność ta będzie wykonana w składzie podatkowym. Organ nie musi wyrazić na to zgody, ale konieczne jest powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze zdjęcia i zniszczenia tych znaków co najmniej na 3 dni przed dokonaniem tych czynności.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Nowelizacja przepisów o podatku akcyzowym

Ustawa z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Wejście w życie: 19.08.2018 r. w zakresie m.in. obowiązku objęcia zgłoszeniem rejestracyjnym wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

2. Nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie akcyzy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Data ogłoszenia: 17.09.2018 r.

Data wejścia w życie 19.09.2018 r.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory:

· zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R),

· potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący,

· zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku akcyzowego (AKC-Z).

Ww. rozporządzenie zostało wydane w związku z ww. nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym.

21 września 2018