Tax&Roll | aktualności w podatku od towarów i usług | ECDP Group

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 125

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18.03.2021 r., A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, C-895/19

Odliczenie podatku naliczonego od importu usług, dostaw rozliczanych przez nabywcę i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zgodnie z polskimi przepisami, odliczenie podatku naliczonego w tych przypadkach jest możliwe w tej samej deklaracji co wykazano podatek należny –  ale tylko pod warunkiem, że podatek należny został wykazany nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Warunek ten został zanegowany przez Trybunał. TSUE orzekł bowiem, że regulacje unijne stoją na przeszkodzie: „stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62019CJ0895&qid=1616073259899

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25.02.2021 r. Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, C-604/19

Opodatkowanie VAT opłaty przekształceniowej

Trybunał orzekł, że „przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidzianym w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty na rzecz gminy będącej właścicielem nieruchomości, co pozwala jej na uzyskanie z tego tytułu dochodu o charakterze stałym, z zastrzeżeniem weryfikacji, jakich powinien dokonać sąd odsyłający, owa gmina działa w charakterze podatnika (…), a nie jako organ władzy publicznej”.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.03.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.722.2020.2.PJ

Ustalenie miejsce świadczenia usług

Wnioskodawca zawarł umowę destylacji z kontrahentem, który ma siedzibę działalności gospodarczej w Holandii, jest przedsiębiorcą i podatnikiem podatku od wartości dodanej i posługuje się ważnym holenderskim numerem VAT UE. Kontrahent nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie umowy destylacji Spółka świadczy na rzecz kontrahenta usługę destylacji produktu, który został opracowany przez kontrahenta. Kontrahent sprzedaje produkt klientowi z siedzibą w Polsce. Zadaniem Wnioskodawcy jest destylacja produktu wykorzystywanego przez klienta Kontrahenta. Produkt nabyty przez klienta od kontrahenta w miarę korzystania z niego ulega zanieczyszczeniu. Klient zgłasza zanieczyszczenie np. kontenera produktu do kontrahenta, a kontrahent przekazuje zlecenie destylacji do Wnioskodawcy. Wnioskodawca dowozi (własnym transportem) do klienta w Polsce czysty produkt, natomiast odbiera zabrudzony produkt i przeprowadza jego czyszczenie (destylację). Wnioskodawcy nie wiążą t żadne relacje umowne z klientem kontrahenta. Zarówno komponenty jak też świeży produkt, które są wykorzystywane w procesie destylacji Wnioskodawca kupuje od kontrahenta. Wszelkie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią element kalkulacyjny ceny za sprzedawaną usługę.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy jest zobowiązany do rozliczania w Polsce podatku VAT z tytułu czynności destylacji realizowanych na rzecz kontrahenta.

Organ podatkowy uznał, że miejscem świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz kontrahenta, będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, nie będzie terytorium kraju, lecz – stosownie do przepisu art. 28b ust. 1 ustawy  o VAT – miejsce, w którym kontrahent ma siedzibę działalności gospodarczej tj. Holandia. Kontrahent nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym czynności realizowane są na rzecz miejsca siedziby działalności gospodarczej Kontrahenta.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (numer z wykazu 316)

Projekt zakłada wprowadzenie szeregu rozwiązań mających na celu uproszczenie realizacji obowiązków ewidencyjnych, w tym:

1. zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone bez konieczności oddzielnego wykazywania każdego z nich,

2. zbiorczego wykazywania w podziale na stawki i sprzedaż zwolnioną faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

3. zmian sposobu oznaczania z oznaczeń typu „01 – 13” na „GTU-01 – GTU_13”,

4. doprecyzowania kwestii zakresu poszczególnych oznaczeń i tak doprecyzowano, że:

a. pojęcie napojów alkoholowych oznaczanych kodem „GTU_01” obejmuje napoje o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczone kodami CN 2203-2208,

b. kod „GTU_03” nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy i podlegających oznaczeniu „GTU_02”,

c. dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich powinna być oznaczana kodem „GTU_06”,

d. kod „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708,

e. kod „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy,

f. kod „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne,

g. kod „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT,

h. czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU,

i. oznaczenie „MPP” dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie,

j. dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będą oznaczane symbolami procedur,

k. zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, będzie mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”,

l. oznaczenie „TP” odnosi się dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania, oznaczenia „TP” nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,

m. imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych.

Projekt jest na etapie prac legislacyjnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących paragonów z NIP uznanych za faktury uproszczone, które zaczną obowiązywać od dnia 01.07.2021 r.

Rozporządzenie wprowadza 6 miesięczny okres przejściowy, w trakcie którego możliwe będzie stosowanie dotychczasowe struktury JPK_VAT.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751

23 marca 2021