1 – 10 stycznia | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.12.2019 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.668.2019.2.EG

Wnioskodawca planuje  zmianę sposobu wykorzystywania posiadanych pojazdów w celu zastosowanie pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z ich użytkowaniem. W tym celu zamierza wprowadzić klauzule umowne i zasady użytkowania pojazdów wykluczające ich użytek do celów prywatnych (regulamin, uzupełnianie danych w ewidencji przebiegu pojazdu, sankcje, nadzór za pomocą GPS).

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w związku z przyjętym przez niego sposobem dokumentowania oraz rozliczenia wydatków związanych z korzystaniem z ww. pojazdów umożliwia mu zastosowanie pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją.

Zdaniem organu wprowadzenie przez Wnioskodawcę regulaminu używania samochodów wyłącznie w celach służbowych, nie jest równoznaczne ze stworzeniem przez Wnioskodawcę stosownej procedury użytkowania pojazdów, która wykluczy ich potencjalne użycie do celów prywatnych. Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy Wnioskodawca wprowadzi regulację przewidującą nałożenie na Współpracowników kary finansowej za użytkowanie prywatne Pojazdów, tj. dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Organ doszedł do wniosku, że z okoliczności sprawy wprost wynika, że nawet sam Wnioskodawca zakłada ewentualne naruszenie zasad korzystania z samochodów i ich wykorzystywanie przez Współpracowników do celów prywatnych.

2.      Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.12.2019 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.660.2019.1.JŻ

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Niemczech, zarejestrowaną jako podatnik od wartości dodanej w Niemczech i niezarejestrowaną jako podatnik VAT czynny w Polsce. Głównym i kluczowym obszarem działalności Spółki jest świadczenie usług pośrednictwa w obrocie depozytami. W tym celu prowadzi ona platformę obsługi depozytów za pośrednictwem której osoby fizyczne mogą inwestować w produkty finansowe banków przyjmujących depozyty. Oferta Spółki kierowana jest do oszczędzających w wybranych krajach, nie obejmuje jednak Polski.

Spółka rozważa utworzenie własnego zespołu IT w Polsce, którego celem ma być wsparcie działu innowacji oraz działu IT Spółki w Niemczech. Pracownicy IT zatrudnieni w Polsce będą wykonywać pracę wyłącznie na potrzeby Spółki. W zależności od zapotrzebowania Spółka przewiduje zatrudnienie na umowę o pracę ok. 20-30 specjalistów IT w Polsce. Będą oni działać bezpośrednio pod nadzorem działu innowacji oraz działu IT Spółki w Niemczech.  Na chwilę obecną Spółka zakłada, że jej obecność w Polsce obejmować będzie okres ok. 2 lat, jednakże nie jest wykluczone, że okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu, a zatrudnienie może przekroczyć 30 osób.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy nabywając od podatników VAT mających siedzibę w Polsce, np. usługi administracyjne, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur.

W opinii organu podatkowego mimo, że zatrudnieni w Polsce Specjaliści IT będą stanowić część struktury organizacyjnej Spółki, to ich aktywność sprowadzać się będzie wyłącznie do wsparcia działu innowacji oraz działu IT Spółki w Niemczech a realizowane w ramach tego wsparcia czynności w zakresie planowania, projektowania, rozwoju, testowania, wdrożenia, utrzymania i obsługi w obszarze rozwoju Platformy, jej bieżącego utrzymania i obsługi będą miały wyłącznie charakter techniczny (wewnętrzny) podejmowane w Polsce działania nie spowodują przeniesienia całości lub części działalności Spółki na terytorium Polski.

Skoro Spółka nie będzie miała stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski w analizowanym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 28b ust. 2 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia a tym samym opodatkowania świadczonych przez podatników mających siedzibę w Polsce usług, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy będzie terytorium Niemiec. W konsekwencji usługi świadczone przez usługodawców mających siedzibę w Polsce nie powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

3.     Obowiązek zapłaty VAT w przyspieszonym terminie

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.12.2019 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.581.2019.1.PG

Brak obowiązku zapłaty podatku VAT w przyspieszonym terminie, tj. zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju procesowego sklasyfikowanego do kodu CN 2710 19 99

Spółka planuje nabyć wewnątrzwspólnotowo olej procesowy klasyfikowanego do kodu CN: 2710 19 99, jako „Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje”. Olej procesowy będzie przedmiotem importu z państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej, gdzie zostanie dopuszczony do obrotu. Za import towaru będzie odpowiedzialny dostawca. Po dopuszczeniu towaru do obrotu, olej procesowy, jako towar unijny, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT) – zostanie przywieziony do Polski i dostarczany do obiorców w Polsce. Olej procesowy będzie wykorzystywany w procesie produkcji materiałów gumowych (opon), a  zatem będzie wykorzystywany do celów innych, aniżeli przeznaczenie na cele: napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru w postaci oleju procesowego sklasyfikowanego do kodu CN 2710 19 99, który będzie przeznaczony do wykorzystania jako składnik w procesie produkcji mieszanek i materiałów gumowych – podlega pod szczególną procedurę zapłaty podatku w przyspieszonym terminie, tj. zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT?

Zdaniem organu podatkowego wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru w postaci oleju procesowego sklasyfikowanego do kodu CN 2710 19 99, który będzie przeznaczony na cele inne, aniżeli napędowe lub opałowe, tj. do celu wykorzystania jako składnik w procesie produkcji mieszanek i materiałów gumowych – nie podlega pod szczególną procedurę zapłaty podatku w przyspieszonym terminie, tj. zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Wyrób ten nie stanowi bowiem paliwa silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, gdyż Wnioskodawca zgodnie z opisem sprawy nabywanego wyrobu sklasyfikowanego do kodu CN 2710 19 99, nie przeznaczy na cele: napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

PROCES LEGISLACYJNY

4.      Formularz ZAW-NR

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 2530

Rozporządzenie określa wzór formularza ZAW-NR, służący do zgłaszania przelewu należności na rachunek inny niż podany w wykazie podatników VAT (białej liście).

Rozporządzenie obowiązuje od 1.01.2020 r.

5.      Opóźnienie wprowadzenia quick fixes w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych

Projekt z dnia 7 października 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy – numer z wykazu UC158

Założenia projektu zmian w ustawie o VAT przedstawiono w Podatkowych Przeglądach nr 40 i 56. W nowelizacji chodzi przede wszystkim o niektóre aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych (określane czasem jako tzw. quick fixes):

 1. wprowadzenie procedury magazynu typu call-off stock – zastępuje ona dotychczasową procedurę magazynu konsygnacyjnego;
 2. zmiany w zakresie stawki 0% przy WDT – będzie ona uzależniona od dopełnienia obowiązku uwzględnienia w informacji podsumowującej dokonanych przez podatnika WDT jak również złożenia tej informacji we właściwym terminie. Jednocześnie prawo do zastosowania stawki 0% przysługiwać ma tylko, gdy kontrahent podatnika podał mu swój numer VAT UE;
 3. pewne modyfikacje w zakresie transakcji łańcuchowych – większa rola podmiotu pośredniczącego w ustalaniu tzw. dostawy ruchomej w ramach łańcucha dostaw.

Zmiany w ustawie o VAT miały być wprowadzone od 1.01.2020 r. Proces legislacyjny nie został jednak ukończony w zakładanym terminie (projekt obecnie znajduje się na etapie prac rządowych).

Nowelizacja służy natomiast wdrożeniu zmian wymaganych unijną Dyrektywą 2018/1910, którą państwa członkowskie miały wypełnić do 1.01.2020 r. (poprzez odpowiednie zmiany w swoich prawodawstwach). Dyrektywy unijne obowiązują bezpośrednio w ograniczonym zakresie. Podatnik może powoływać się na Dyrektywę 2018/1910 – a więc stosować np. procedurę magazynu call-off stock. Z drugiej strony, państwo polskie (administracja skarbowa) nie może egzekwować wymogów, które z wynikają z Dyrektywy– do czasu aż odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w polskiej ustawie o VAT

Potwierdza to Ministerstwo Finansów, które poinformowało, że w okresie przejściowym, czyli od 1 stycznia 2020 r. do czasu uchwalenia nowelizacji, podatnicy mogą wybrać, które przepisy stosują – czy wynikające z ustawy o VAT, czy z unijnej dyrektywy. Zwrócono jednocześnie uwagę, żeby wybór stosowania regulacji polskich lub unijnych powinien być konsekwentny.

Link.

6.      Objaśnienia podatkowe z 20 grudnia 2019 r. – wykaz podatników VAT

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące wykazu podatników VAT (tzw. białej listy). Wykaz ma służyć przede wszystkim zachowaniu należytej staranności w sprawie weryfikacji kontrahenta (szczególnie w kontekście uniknięcia ryzyka wplątania w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT).

Ponadto, Minister szerzej omówił zagadnienie numerów rachunków rozliczeniowych, które są zamieszczane w wykazie. Brak weryfikacji numeru rachunku od 1.01.2020 r. może powodować negatywne konsekwencje w postaci odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT oraz braku możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Minister odniósł się m.in. do kwestii:

 • rachunków w walucie obcej;
 • tzw. rachunków wirtualnych;
 • rachunków prowadzonych przez banki zagraniczne;
 • rachunków gospodarki własnej i tzw. rachunków cesyjnych banków i SKOK;
 • wpłaty zajętej wierzytelności na rachunek bankowy komornika sądowego lub organu egzekucyjnego w ramach egzekucji z tej wierzytelności;
 • płatności dokonywanych przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów trzecich likwidujących szkody;
 • regulowania płatności z wykorzystaniem ogólnodostępnych platform płatności prowadzonych przez operatorów, jak np.: PayPal, PayU czy DotPay;
 • potrącenia wierzytelności;
 • zaliczek lub rat;
 • zapłaty na rachunek podmiotu innego niż rachunek dostawcy/usługodawcy, np. faktora.

Zastosowanie się przez podatnika do ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m Ordynacji podatkowej.

7.      Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Przypominamy, że jego stosowanie jest obowiązkowe w przypadku nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, o ile są one udokumentowane fakturą na ponad 15.000 zł. Sprzedawca musi na takiej fakturze zawrzeć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Niespełnienie tych wymogów wiąże się z sankcją w wysokości 30% kwoty podatku.

Minister wskazał m.in., że MPP nie może być zastosowane przy innych niż przelew formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatności kartami płatniczymi, przekazach, wekslach. Oznacza to, że zapłata np. kartą będzie oznaczała brak wykonania obowiązku zapłaty w MPP.

W Objaśnieniach odniesiono się także, w szczególności do kwestii:

 • płatności z tytułu zajętej przez komornika lub organ egzekucyjny wierzytelności;
 • braku sankcji, jeżeli, mimo uregulowania faktury w formie inne niż split payment, sprzedawca rozliczy całą kwotę podatku z faktury;
 • potrącenia wierzytelności;
 • baku możliwości zapłaty na rachunek VAT w walutach obcych;
 • sytuacji, gdy sprzedawca omyłkowo nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem;
 • umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” mimo braku takiego obowiązku w danym przypadku;
 • płatności należności do faktora;
 • braku obligatoryjnego MPP w przypadku płatności zaliczkowych dokonywanych przez faktora na rzecz dostawcy towarów lub usługodawcy w ramach umowy faktoringu;
 • płatności zbiorczych;
 • potrącenia wierzytelności;
 • obowiązków w obligatoryjnym MPP związanych z korygowaniem rozliczeń.

Zastosowanie się przez podatnika do ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m Ordynacji podatkowej.

8.      Nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem, które ma zmienić dotychczasowe rozporządzenie. Zmianie ma ulec sposób określania proporcji w przypadku uczelni publicznych. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

13 stycznia 2020