Podatnik nie potrąci podatku u źródła w związku z nabyciem praw autorskich do programu komputerowego | ECDP Group

Zespół ECDP pragnie zwrócić Państwa uwagę na interpretację podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.01.2018 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.404.2017.1.BG, w zakresie skutków podatkowych przeniesienia praw autorskich do programu komputerowego na gruncie Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą (dalej jako UPO).

Na czym polegał problem? Otóż polski podatnik – spółka kapitałowa – zawarła z ukraińskim kontrahentem umowę ramową na świadczenie usług tworzenia i modyfikowania oprogramowania (software development) oraz usług testowania oprogramowania w celu zapewnienia jego jakości (quality assurance). W ramach umowy kontrahent wytworzył oprogramowanie komputerowe, a następnie przeniósł do niego prawa autorskie na rzecz polskiej spółki na wszystkich polach eksploatacyjnych, na których wykorzystywane jest oprogramowanie.

W związku z powyższym spółka zwróciła się z pytaniem, czy jest zobowiązana potrącić podatek u źródła od nabytych majątkowych praw autorskich do programu komputerowego? Właściciele spółki wskazywali, że istotą należności licencyjnych jest jedynie nabycie prawa do użytkowania utworów wymienionych w art. 12 ust. 3 UPO, natomiast w stanie faktycznym sprawy kontrahent przeniósł prawo własności do utworu (a nie jedynie prawo do użytkowania). Powołując się na treść Komentarza MK OECD spółka stwierdziła, iż przeniesienie praw do oprogramowania powinno zostać opodatkowane na zasadach właściwych dla zysków ze sprzedaży majątku (art. 13 UPO), ewentualnie jako zysk przedsiębiorstw (art. 7 UPO).

Organ podatkowy dokonując interpretacji przepisów UPO doszedł do wniosku, iż przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do utworu (oprogramowanie), należy kwalifikować jako zysk pochodzący ze sprzedaży majątku. Tym samym, o ile kontrahent udokumentuje miejsce siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, przychód z przeniesienia praw autorskich do utworu zostanie opodatkowany w państwie siedziby kontrahenta.

 

7 lutego 2018