Podwyższenie rocznego limitu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców | ECDP Group

Grupa ECDDP pragnie poinformować, o kolejnych zmianach wynikających z przyjęcia przez Senat ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jakie mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Projekt przewiduje m.in. podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85.528 zł rocznie.

Przypomnijmy, że uprawnienie do stosowania przez twórców podwyższonych kosztów uzyskania przychodów wynika z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF. W świetle przywołanego przepisu, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określono w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa powyżej, w świetle obecnie brzmiących regulacji art. 22 ust. 9a ustawy o PDOF, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 – a zatem kwoty 42.764 zł.

28 listopada 2017