Tax & Roll – podatkowy przegląd tygodnia – podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Wartość niespłaconych zobowiązań pozostałych na dzień wykreślenia Spółki z KRS

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.10.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.370.2019.1.PB

Spółka należy do grupy kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie pasażerskiego transportu osobowego wykonywanego pojazdami autobusowymi. Spółka rozpoczęła proces likwidacji, który zmierza do jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem Spółka została postawiona w stan likwidacji i zostali wyznaczeni likwidatorzy Spółki. Przeprowadzona przez Spółkę wstępna weryfikacja stanu jej majątku, zobowiązań oraz należności wskazuje na prawdopodobieństwo, iż po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, w księgach Spółki nadal będą nieuregulowane zobowiązania wobec podmiotu wiodącego w grupie kapitałowej. Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość zobowiązań wobec udziałowca Spółki, pozostałych w Spółce na dzień jej wykreślenia z KRS po zakończeniu likwidacji, nie będzie stanowiła dla niej przychodu podatkowego, w szczególności przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PDOP tj. przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań. Jak wskazano, przychód taki nie powstanie na dzień wykreślenia Spółki z KRS, ani na żaden inny dzień.

2.      Podatek u źródła od oprogramowania SAP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.10.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.343.2019.1.BJ

Spółka będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej nabywa od spółki powiązanej z siedzibą w Niemczech usługi w zakresie możliwości korzystania z systemu SAP (program finansowo-księgowy, system typu ERP, tj. informatyczny system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem). Spółka powiązana współdzieli ze Spółką możliwość korzystania z programu SAP. Spółka powiązana nabywa od licencjodawcy oprogramowanie SAP i to podmiot niemiecki jest stroną umowy z podmiotem dostarczającym licencje do SAP. Zakres licencji SAP umożliwia spółce niemieckiej udostępnienie tego oprogramowania także innym podmiotom należącym do grupy, w tym także Wnioskodawcy, który uiszcza na rzecz spółki niemieckiej opłaty za korzystanie z SAP. Spółka korzysta z oprogramowania SAP na swój wewnętrzny użytek, nie udziela dalszych licencji do oprogramowania, nie sprzedaje praw autorskich do niego innym podmiotom. Spółka korzysta ze wskazanego oprogramowania na podstawie licencji użytkownika końcowego (licencji „end user”). Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu opłat za korzystanie z oprogramowania SAP na własny użytek nie stanowi należności licencyjnych, na podstawie ww. art. 21 ustawy o PDOP w związku z art. 12 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu opodatkowania, tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP. Jak wskazał organ, w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani do przekazania tych praw do używania Spółce, a co za tym idzie należności za korzystanie z oprogramowania SAP nie są należnościami licencyjnymi w rozumieniu przepisów niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

14 października 2019